IMC Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IMC Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Šebešťanová 255
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/3077/R
Od 30.6.1995, posledná zmena 22.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Ďurkovský
IČO:
31632220
DIČ:
2020440356

IČ DPH:

SK2020440356
Podľa §4, registrovaný od 23.10.1995
SK NACE (RÚZ):
28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Základné imanie:
99 582 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jaroslav Ďurkovský (50,0%)
  • Romana Ďurkovská (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma IMC Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 155 190 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 459 922 EUR poklesol medziročne o 1 596 503 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,22% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,14%.

Absolútne ukazovatele

53 722 503 €

-3,1 %

9 604 488 €

-14,0 %

30 923 098 €

0,6 %

17 683 232 €

2,3 %

13 413 854 €

-3,5 %

Relatívne ukazovatele

18.78 %

-2,6 %

1.21

-0,2

1.49 %

-5,2 %

42.82 %

-1,0 %

0.74

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 155 190 € -2,2 %
Zmena stavu zásob 1 672 251 € -21,7 %
Aktivácia 13 883 € 66,6 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 29 184 686 € 2,2 %
Služby 14 052 150 € -4,5 %
Pridaná hodnota 9 604 488 € -14,0 %
Osobné náklady 7 936 782 € 3,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 638 168 € 3,6 %
Opravné položky -2 565 € 96,0 %
Ostatné výnosy 802 450 € 3,4 %
Iné prevádzkové náklady 122 352 € -21,0 %
Zisk z predaja majetku -45 899 € -145,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 666 302 € -75,2 %
HV z finančnej činnosti -62 005 € -18,3 %
z toho Nákladové úroky 44 586 € 9,9 %
HV pred zdanením 604 297 € -77,0 %
Daň 144 375 € -74,9 %
HV po zdanení 459 922 € -77,6 %
EBITDA 2 347 804 € -42,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 923 098 € 0,6 %
 
Neobežný majetok 6 364 963 € 8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 976 353 € 5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 374 080 € 83,8 %
Dlhodobý finančný majetok 14 530 € 0,0 %
 
Obežný majetok 24 511 352 € -1,3 %
Zásoby 16 256 912 € 28,3 %
Dlhodobé pohľadávky 249 046 € -53,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 601 287 € 39,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 404 107 € -68,4 %
 
Časové rozlíšenie 46 783 € 67,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 923 098 € 0,6 %
 
Vlastné imanie
17 683 232 € 2,3 %
Základné imanie 99 582 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 534 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 110 194 € 13,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 459 922 € -77,6 %
 
Záväzky 13 231 409 € -1,8 %
Dlhodobé záväzky 42 057 € 7,4 %
Krátkodobé záväzky 10 139 821 € 8,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 215 468 € -37,8 %
Bankové úvery krátkodobé 746 957 € -32,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 087 106 € 4,5 %
 
Časové rozlíšenie 8 457 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?