RONA, a.s.

Historický názov:
  • RONA TRADING, a.s.
  • B.D.S., a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RONA, a.s.
Sídlo:
Schreiberova 365
02061 Lednické Rovne
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/299/R
Od 2.1.1996, posledná zmena 1.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Stanislav Biroš
  • Ing. Štefan Hanák
  • Ing. Peter Vačko
  • Ing. Pavol Brnka
IČO:
31642403
DIČ:
2020442182

IČ DPH:

SK2020442182
Podľa §4, registrovaný od 2.1.1996
SK NACE (RÚZ):
23130 Výroba dutého skla
Základné imanie:
6 457 393 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma RONA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 98 640 489 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 769 480 EUR vzrástol medziročne o 1 960 041 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,49% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 283 974 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 96,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 20,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,01%.

Absolútne ukazovatele

109 774 551 €

34,3 %

40 304 381 €

7,9 %

69 600 471 €

23,8 %

20 885 083 €

2,5 %

2 231 725 €

%

Relatívne ukazovatele

40.86 %

-10,3 %

1.32

0,1

3.98 %

2,5 %

69.99 %

6,2 %

0.43

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 505 099 € 18,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 97 135 390 € 35,5 %
Zmena stavu zásob 4 271 483 € 205,7 %
Aktivácia 2 283 974 € -47,1 %
Náklady na predaj tovaru 1 116 161 € 18,8 %
Náklady na materiál, energie 53 150 821 € 96,5 %
Služby 10 628 822 € -20,2 %
Pridaná hodnota 40 304 381 € 7,9 %
Osobné náklady 30 419 690 € 3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 922 923 € 6,7 %
Opravné položky -465 288 € -136,0 %
Ostatné výnosy 3 037 496 € 41,5 %
Iné prevádzkové náklady 5 355 108 € 45,5 %
Zisk z predaja majetku 32 833 € -83,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 138 038 € 173,0 %
HV z finančnej činnosti -319 402 € -17,6 %
z toho Nákladové úroky 259 188 € 68,5 %
HV pred zdanením 3 818 636 € 206,9 %
Daň 1 049 156 € 141,4 %
HV po zdanení 2 769 480 € 242,1 %
EBITDA 7 562 840 € 51,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
69 600 471 € 23,8 %
 
Neobežný majetok 34 174 778 € 14,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 208 309 € 15,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 392 547 € -15,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 573 922 € 0,0 %
 
Obežný majetok 35 329 003 € 34,6 %
Zásoby 19 232 282 € 24,5 %
Dlhodobé pohľadávky 245 258 € 150,2 %
Krátkodobé pohľadávky 12 149 309 € 28,6 %
Krátkodobý finančný majetok 1 784 716 € 58,6 %
Finančné účty 1 917 438 € %

 
Časové rozlíšenie 96 690 € 45,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 69 600 471 € 23,8 %
 
Vlastné imanie
20 885 083 € 2,5 %
Základné imanie 6 457 393 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 332 720 € -0,5 %
HV minulých rokov 8 325 490 € -14,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 769 480 € 242,1 %
 
Záväzky 48 126 827 € 35,6 %
Dlhodobé záväzky 1 010 251 € 30,9 %
Krátkodobé záväzky 19 291 480 € 28,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 628 608 € 161,8 %
Bankové úvery krátkodobé 13 068 669 € 11,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 127 819 € 63,3 %
 
Časové rozlíšenie 588 561 € 75,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?