RONA, a.s.

Historický názov:
  • RONA TRADING, a.s.
  • B.D.S., a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RONA, a.s.
Sídlo:
Schreiberova 365
02061 Lednické Rovne
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/299/R
Od 2.1.1996, posledná zmena 20.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavol Brnka
  • Ing. Peter Vačko
  • Ing. Stanislav Biroš
  • Ing. Štefan Hanák
IČO:
31642403
DIČ:
2020442182

IČ DPH:

SK2020442182
Podľa §4, registrovaný od 2.1.1996
SK NACE (RÚZ):
23130 Výroba dutého skla
Základné imanie:
6 457 393 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma RONA, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 85 584 753 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 13,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 163 415 EUR vzrástol medziročne o 3 393 935 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,77% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 178 350 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 33,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,42%.

Absolútne ukazovatele

96 785 996 €

-11,8 %

46 925 564 €

16,4 %

74 287 371 €

6,7 %

25 368 114 €

21,5 %

-1 912 643 €

-185,7 %

Relatívne ukazovatele

54.83 %

14,0 %

1.51

0,2

8.30 %

4,3 %

65.85 %

-4,1 %

0.27

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 640 122 € -57,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 84 944 631 € -12,6 %
Zmena stavu zásob 2 869 499 € -32,8 %
Aktivácia 4 178 350 € 82,9 %
Náklady na predaj tovaru 501 742 € -55,0 %
Náklady na materiál, energie 35 463 158 € -33,3 %
Služby 9 757 737 € -8,2 %
Pridaná hodnota 46 925 564 € 16,4 %
Osobné náklady 31 155 215 € 2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 961 677 € 26,5 %
Opravné položky -172 461 € 62,9 %
Ostatné výnosy 2 934 342 € -3,4 %
Iné prevádzkové náklady 4 676 911 € -12,7 %
Zisk z predaja majetku 382 464 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 9 605 429 € 132,1 %
HV z finančnej činnosti -1 041 491 € -226,1 %
z toho Nákladové úroky 754 955 € 191,3 %
HV pred zdanením 8 563 938 € 124,3 %
Daň 2 400 523 € 128,8 %
HV po zdanení 6 163 415 € 122,5 %
EBITDA 14 012 181 € 85,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
74 287 371 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 42 970 304 € 25,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 41 035 969 € 27,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 326 406 € -16,8 %
Dlhodobý finančný majetok 1 607 929 € 2,2 %
 
Obežný majetok 31 200 454 € -11,7 %
Zásoby 20 551 151 € 6,9 %
Dlhodobé pohľadávky 286 342 € 16,8 %
Krátkodobé pohľadávky 8 610 383 € -29,1 %
Krátkodobý finančný majetok 1 620 478 € -9,2 %
Finančné účty 132 100 € -93,1 %
 
Časové rozlíšenie 116 613 € 20,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 74 287 371 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
25 368 114 € 21,5 %
Základné imanie 6 457 393 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 322 013 € -0,3 %
HV minulých rokov 9 425 293 € 13,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 163 415 € 122,5 %
 
Záväzky 46 910 305 € -2,5 %
Dlhodobé záväzky 1 109 369 € 9,8 %
Krátkodobé záväzky 17 281 263 € -10,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 460 869 € -25,2 %
Bankové úvery krátkodobé 13 653 153 € 4,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 405 651 € 12,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 008 952 € 241,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?