CBA VEREX, a.s.

Historický názov:
  • ZDROJ VEREX, a.s.
  • ZDROJ - LM, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CBA VEREX, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 4606
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/343/L
Od 1.3.1996, posledná zmena 24.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jakub Frackowiak
  • Ing. Matúš Mikušiak
  • Ing. Milan Mikušiak
  • Ing. Pavol Mikušiak
  • Ing. Pavol Mikušiak
IČO:
31645704
DIČ:
2020429774

IČ DPH:

SK2020429774
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1996
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
6 212 900 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 12.06.2023 ako riadna.

Firma CBA VEREX, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 781 711 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 742 850 EUR vzrástol medziročne o 656 000 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,51% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 70 033 740 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 281 575 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,4%.

Absolútne ukazovatele

78 238 500 €

3,5 %

11 826 495 €

22,3 %

21 926 239 €

-26,3 %

11 608 999 €

17,6 %

9 054 882 €

-15,0 %

Relatívne ukazovatele

15.81 %

0,4 %

1.29

0,1

7.95 %

4,3 %

47.05 %

-19,8 %

0.81

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 033 740 € 19,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 747 971 € 11,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 976 € 63,6 %
Náklady na predaj tovaru 56 752 165 € 18,5 %
Náklady na materiál, energie 2 071 724 € 51,7 %
Služby 4 133 303 € 7,4 %
Pridaná hodnota 11 826 495 € 22,3 %
Osobné náklady 9 155 075 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 468 313 € 6,8 %
Opravné položky 2 020 € -28,0 %
Ostatné výnosy 78 122 € -82,0 %
Iné prevádzkové náklady 118 341 € -13,5 %
Zisk z predaja majetku -13 278 € -146,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 147 590 € 80,8 %
HV z finančnej činnosti 68 954 € -62,3 %
z toho Nákladové úroky 93 703 € -44,1 %
HV pred zdanením 2 216 544 € 61,7 %
Daň 473 694 € 66,7 %
HV po zdanení 1 742 850 € 60,4 %
EBITDA 2 629 181 € 64,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 926 239 € -26,3 %
 
Neobežný majetok 3 394 226 € 78,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 252 783 € 20,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 919 € 50,3 %
Dlhodobý finančný majetok 1 107 524 € %

 
Obežný majetok 18 393 186 € -33,7 %
Zásoby 7 971 293 € 22,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 307 844 € -8,4 %
Krátkodobý finančný majetok 2 853 435 € -51,0 %
Finančné účty 2 260 614 € 241,6 %
 
Časové rozlíšenie 138 827 € 58,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 926 239 € -26,3 %
 
Vlastné imanie
11 608 999 € 17,6 %
Základné imanie 6 212 900 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 438 277 € 80,1 %
HV minulých rokov 1 214 972 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 742 850 € 60,4 %
 
Záväzky 10 033 116 € -49,0 %
Dlhodobé záväzky 82 983 € -99,2 %
Krátkodobé záväzky 6 873 517 € 22,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 533 316 € -60,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 319 490 € -4,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 223 810 € -0,6 %
 
Časové rozlíšenie 284 124 € 62,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?