Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Historický názov:
  • Pivovary Topvar, a.s.
  • Pivovar Šariš, akciová spoločnosť
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Sídlo:
Pivovarská 9
08221 Veľký Šariš
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10414/P
Od 1.3.1992, posledná zmena 6.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Adam Legerský
  • Dragos Ionut Constantinescu
  • Ing. Martin Grygařík
  • Mgr. Pavlína Kalousová
  • Paolo Alberto Francesco Lanzarotti
IČO:
31648479
DIČ:
2020522042

IČ DPH:

SK2020522042
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
11050 Výroba piva
Základné imanie:
45 671 132 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 146 066 084 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 822 886 EUR poklesol medziročne o 53 902 EUR.

Firma predala tovar za 74 691 074 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 42 146 945 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 56%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,85%.

Absolútne ukazovatele

200 491 938 €

26,6 %

39 739 671 €

7,4 %

133 519 545 €

15,7 %

77 523 517 €

14,9 %

38 687 008 €

35,7 %

Relatívne ukazovatele

27.21 %

-2,1 %

2.08

-0,1

8.11 %

-1,3 %

41.94 %

0,4 %

1.57

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 74 691 074 € 8,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 71 375 010 € 23,8 %
Zmena stavu zásob 1 479 836 € %

Aktivácia 3 529 952 € 9,3 %
Náklady na predaj tovaru 32 544 129 € 22,6 %
Náklady na materiál, energie 37 224 788 € 25,9 %
Služby 41 713 745 € 13,5 %
Pridaná hodnota 39 739 671 € 7,4 %
Osobné náklady 19 101 669 € 14,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 600 024 € 5,6 %
Opravné položky -143 873 € -162,5 %
Ostatné výnosy 46 252 915 € 64,7 %
Iné prevádzkové náklady 46 706 684 € 72,2 %
Zisk z predaja majetku 162 260 € 188,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 14 743 881 € -5,7 %
HV z finančnej činnosti -528 067 € 53,1 %
z toho Nákladové úroky 206 720 € -30,5 %
HV pred zdanením 14 215 814 € -2,1 %
Daň 3 392 928 € -6,7 %
HV po zdanení 10 822 886 € -0,5 %
EBITDA 20 035 184 € -5,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
133 519 545 € 15,7 %
 
Neobežný majetok 44 615 171 € 3,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 553 113 € 5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 962 058 € -11,3 %
Dlhodobý finančný majetok 100 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 87 693 618 € 24,7 %
Zásoby 12 377 393 € 33,3 %
Dlhodobé pohľadávky 3 885 285 € -31,7 %
Krátkodobé pohľadávky 71 125 592 € 29,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
Finančné účty 305 348 € %

 
Časové rozlíšenie 1 210 756 € -37,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 133 519 545 € 15,7 %
 
Vlastné imanie
77 523 517 € 14,9 %
Základné imanie 45 671 132 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 114 860 € -7,3 %
HV minulých rokov 10 914 639 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 10 822 886 € -0,5 %
 
Záväzky 55 993 651 € 17,1 %
Dlhodobé záväzky 1 545 192 € -6,4 %
Krátkodobé záväzky 46 314 878 € 22,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 14 826 € -72,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 118 755 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 2 377 € -98,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?