RMS Košice s.r.o.

Historický názov:
  • RMS, a.s. Košice
  • VULKMONT, a.s. Košice
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RMS Košice s.r.o.
Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
04454 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/44721/V
Od 1.4.1992, posledná zmena 16.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Štefan Mráz
IČO:
31650015
DIČ:
2020487326

IČ DPH:

SK2020487326
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2021
SK NACE (RÚZ):
23200 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Základné imanie:
2 100 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma RMS Košice s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 393 358 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 65 001 EUR poklesol medziročne o 484 248 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,57% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 761 536 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,73%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 14,49%.

Absolútne ukazovatele

38 837 885 €

21,9 %

10 641 225 €

-7,9 %

18 593 651 €

1,2 %

9 516 673 €

0,7 %

6 302 640 €

-5,3 %

Relatívne ukazovatele

30.07 %

-7,7 %

1.17

0,1

0.35 %

-2,6 %

48.82 %

0,3 %

0.40

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 607 598 € 35,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 785 760 € 15,4 %
Zmena stavu zásob 2 349 607 € %

Aktivácia 761 536 € 102,5 %
Náklady na predaj tovaru 607 598 € 37,6 %
Náklady na materiál, energie 21 253 912 € 40,7 %
Služby 6 150 755 € 59,4 %
Pridaná hodnota 10 641 225 € -7,9 %
Osobné náklady 9 106 068 € -14,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 463 649 € -14,0 %
Opravné položky -148 989 € %
Ostatné výnosy 45 805 € -82,9 %
Iné prevádzkové náklady 475 701 € 19,8 %
Zisk z predaja majetku 30 758 € -90,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 672 370 € 19,0 %
HV z finančnej činnosti -545 738 € %
z toho Nákladové úroky 47 202 € %

HV pred zdanením 126 632 € -73,7 %
Daň 61 631 € 190,5 %
HV po zdanení 65 001 € -88,2 %
EBITDA 956 272 € 23,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 593 651 € 1,2 %
 
Neobežný majetok 3 967 437 € 3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 514 260 € -6,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 453 177 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 606 598 € 0,6 %
Zásoby 11 289 007 € 50,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 115 856 € -30,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 201 735 € -92,0 %
 
Časové rozlíšenie 19 616 € 74,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 593 651 € 1,2 %
 
Vlastné imanie
9 516 673 € 0,7 %
Základné imanie 2 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 337 418 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 014 254 € 118,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 65 001 € -88,2 %
 
Záväzky 9 076 978 € 1,7 %
Dlhodobé záväzky 435 765 € 24,7 %
Krátkodobé záväzky 4 761 279 € -19,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 562 295 € 82,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 317 639 € -54,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?