SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.

Historický názov:
  • ZEMPMILK a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
Sídlo:
Lastomírska 1
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/238/V
Od 1.5.1992, posledná zmena 26.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Benoit Mancheron
  • Ing. Silvia Majtánová
  • Romain Mourot
IČO:
31651321
DIČ:
2020494608

IČ DPH:

SK2020494608
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
42 469 891 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.04.2024 ako riadna.

Firma SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 122 966 131 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 4 491 054 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,2%.

Absolútne ukazovatele

126 562 661 €

6,7 %

20 233 238 €

15,5 %

70 266 162 €

5,8 %

51 125 215 €

9,6 %

30 403 517 €

22,1 %

Relatívne ukazovatele

16.45 %

1,4 %

1.43

0,1

6.39 %

6,6 %

27.24 %

-2,5 %

2.79

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 205 637 € 23,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 109 760 494 € 3,8 %
Zmena stavu zásob 363 018 € -61,9 %
Aktivácia 45 649 € -54,8 %
Náklady na predaj tovaru 9 381 082 € 11,8 %
Náklady na materiál, energie 83 270 676 € 1,1 %
Služby 10 488 512 € 14,3 %
Pridaná hodnota 20 233 238 € 15,5 %
Osobné náklady 14 117 689 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 018 039 € -42,9 %
Opravné položky -3 417 € -181,6 %
Ostatné výnosy 2 059 920 € 248,6 %
Iné prevádzkové náklady 233 172 € 18,8 %
Zisk z predaja majetku 13 639 € -84,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 942 604 € %

HV z finančnej činnosti 667 818 € %

z toho Nákladové úroky 1 € 100,0 %
HV pred zdanením 5 610 422 € %

Daň 1 119 368 € %

HV po zdanení 4 491 054 € %

EBITDA 7 940 293 € 175,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
70 266 162 € 5,8 %
 
Neobežný majetok 26 756 781 € -0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 26 558 783 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 185 882 € -3,0 %
Dlhodobý finančný majetok 12 116 € 0,0 %
 
Obežný majetok 43 505 830 € 10,0 %
Zásoby 7 003 419 € -6,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 36 142 638 € 13,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 359 773 € 105,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 551 € -42,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 266 162 € 5,8 %
 
Vlastné imanie
51 125 215 € 9,6 %
Základné imanie 42 469 891 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 284 959 € 0,0 %
HV minulých rokov -120 689 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 491 054 € %

 
Záväzky 18 478 014 € -3,1 %
Dlhodobé záväzky 1 400 519 € 0,5 %
Krátkodobé záväzky 12 442 931 € -10,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 634 564 € 24,5 %
 
Časové rozlíšenie 662 933 € -7,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?