EUROVIA SK, a.s.

Historický názov:
  • EUROVIA - Cesty, a.s.
  • Cestné stavby a.s. Košice
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:
Osloboditeľov 66
04017 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/248/V
Od 1.5.1992, posledná zmena 17.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Dančišín
  • Ing. Daniel Hanko
  • Ing. Martin Borovka
  • Ing. Róbert Šinály
  • Paul Scippa
IČO:
31651518
DIČ:
2020490274

IČ DPH:

SK2020490274
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
14 216 947 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma EUROVIA SK, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 127 864 196 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 203 725 EUR vzrástol medziročne o 698 835 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,31% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,52%.

Absolútne ukazovatele

138 522 805 €

23,9 %

27 402 422 €

15,1 %

91 515 056 €

24,8 %

38 103 418 €

12,4 %

31 455 599 €

23,8 %

Relatívne ukazovatele

21.43 %

-1,4 %

1.42

0,1

4.59 %

-0,2 %

58.36 %

4,6 %

1.87

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 127 864 196 € 22,6 %
Zmena stavu zásob 38 039 € 99,6 %
Aktivácia 618 536 € -43,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 44 389 491 € 30,6 %
Služby 56 728 858 € 19,2 %
Pridaná hodnota 27 402 422 € 15,1 %
Osobné náklady 19 240 695 € 8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 227 547 € 10,4 %
Opravné položky -62 892 € 96,3 %
Ostatné výnosy 4 767 999 € 86,6 %
Iné prevádzkové náklady 5 005 914 € 55,6 %
Zisk z predaja majetku 1 133 644 € 132,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 892 801 € 25,4 %
HV z finančnej činnosti -441 050 € -155,4 %
z toho Nákladové úroky 416 128 € %

HV pred zdanením 5 451 751 € 20,4 %
Daň 1 248 026 € 22,1 %
HV po zdanení 4 203 725 € 19,9 %
EBITDA 7 923 812 € 46,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
91 515 056 € 24,8 %
 
Neobežný majetok 19 188 200 € -0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 174 426 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 28 900 € 155,8 %
Dlhodobý finančný majetok 3 984 874 € 0,0 %
 
Obežný majetok 72 009 701 € 33,5 %
Zásoby 1 680 955 € 61,6 %
Dlhodobé pohľadávky 6 966 835 € 39,3 %
Krátkodobé pohľadávky 55 644 357 € 61,0 %
Krátkodobý finančný majetok 279 940 € 0,0 %
Finančné účty 7 437 614 € -43,0 %
 
Časové rozlíšenie 317 155 € 146,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 91 515 056 € 24,8 %
 
Vlastné imanie
38 103 418 € 12,4 %
Základné imanie 14 216 947 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 576 403 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 106 343 € 36,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 203 725 € 19,9 %
 
Záväzky 53 319 637 € 35,7 %
Dlhodobé záväzky 3 403 237 € 30,8 %
Krátkodobé záväzky 33 812 421 € 43,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 16 103 979 € 22,2 %
 
Časové rozlíšenie 92 001 € -21,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?