Loading

Podtatranská hydina a.s.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Podtatranská hydina a.s.
Sídlo:
Slavkovská cesta 54
06001 Kežmarok
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/99/P
Od 1.5.1992, posledná zmena 20.2.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Leščinský
  • Simona Konkoľová
  • Vladislav Boďo
IČO:
31651682
DIČ:
2020515563

IČ DPH:

SK2020515563
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10120 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
Základné imanie:
2 330 160 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:
6 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.03.2023 ako riadna.

Firma Podtatranská hydina a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 699 950 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 58,32%. Dosiahnutá strata 743 214 EUR sa prehĺbila medziročne o 19 861 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 76,16% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 107,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,78%.

Absolútne ukazovatele

36 998 640 €

41,5 %

6 757 840 €

17,9 %

6 867 274 €

-4,1 %

-4 236 363 €

-21,3 %

-2 188 102 €

-33,7 %

Relatívne ukazovatele

19.48 %

-6,7 %

1.04

0,2

-10.82 %

-0,7 %

161.69 %

12,9 %

0.51

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 523 462 € 28,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 176 488 € 67,2 %
Zmena stavu zásob -24 698 € 83,7 %
Aktivácia 32 081 € 4,2 %
Náklady na predaj tovaru 4 626 885 € 16,0 %
Náklady na materiál, energie 21 059 795 € 107,1 %
Služby 2 262 813 € 18,5 %
Pridaná hodnota 6 757 840 € 17,9 %
Osobné náklady 6 495 755 € 0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 200 276 € -46,0 %
Opravné položky 56 590 € -2,3 %
Ostatné výnosy 1 408 325 € -31,1 %
Iné prevádzkové náklady 2 285 326 € 21,4 %
Zisk z predaja majetku 134 515 € -14,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -737 267 € 10,7 %
HV z finančnej činnosti -530 € 79,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -737 797 € 10,9 %
Daň 5 417 € 105,2 %
HV po zdanení -743 214 € -2,7 %
EBITDA -671 506 € -9,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 867 274 € -4,1 %
 
Neobežný majetok 1 707 863 € -8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 707 863 € -8,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 931 412 € -6,9 %
Zásoby 1 388 765 € 12,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 153 181 € -41,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 389 466 € 14,6 %
 
Časové rozlíšenie 227 999 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 867 274 € -4,1 %
 
Vlastné imanie
-4 236 363 € -21,3 %
Základné imanie 2 330 160 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 333 233 € 0,0 %
HV minulých rokov -6 156 542 € -13,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -743 214 € -2,7 %
 
Záväzky 11 053 137 € 4,3 %
Dlhodobé záväzky 318 342 € 8,9 %
Krátkodobé záväzky 7 297 013 € 6,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 437 782 € 0,4 %
 
Časové rozlíšenie 50 500 € -14,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?