Podtatranská hydina a.s.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Podtatranská hydina a.s.
Sídlo:
Slavkovská cesta 54
06001 Kežmarok
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/99/P
Od 1.5.1992, posledná zmena 20.2.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Leščinský
  • Simona Konkoľová
  • Vladislav Boďo
IČO:
31651682
DIČ:
2020515563

IČ DPH:

SK2020515563
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10120 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
Základné imanie:
2 330 160 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:
6 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 12.06.2024 ako riadna.

Firma Podtatranská hydina a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 13 316 429 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 61,62%. Dosiahnutá strata 291 749 EUR sa znížila medziročne o 451 465 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 61,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 56,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 67,09%.

Absolútne ukazovatele

16 736 789 €

-54,8 %

1 846 300 €

-72,7 %

3 540 733 €

-48,4 %

-4 528 112 €

-6,9 %

-2 515 000 €

-14,9 %

Relatívne ukazovatele

13.86 %

-5,6 %

0.86

-0,2

-8.24 %

2,6 %

227.89 %

66,2 %

0.46

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 230 346 € -65,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 086 083 € -60,7 %
Zmena stavu zásob -330 844 € %
Aktivácia 10 983 € -65,8 %
Náklady na predaj tovaru 2 054 443 € -55,6 %
Náklady na materiál, energie 8 113 494 € -61,5 %
Služby 982 331 € -56,6 %
Pridaná hodnota 1 846 300 € -72,7 %
Osobné náklady 2 137 477 € -67,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 143 834 € -28,2 %
Opravné položky 2 608 € -95,4 %
Ostatné výnosy 2 657 442 € 88,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 665 193 € 16,6 %
Zisk z predaja majetku 131 725 € -2,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -313 645 € 57,5 %
HV z finančnej činnosti -239 € 54,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -313 884 € 57,5 %
Daň -22 135 € %
HV po zdanení -291 749 € 60,7 %
EBITDA -301 536 € 55,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 540 733 € -48,4 %
 
Neobežný majetok 1 409 765 € -17,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 409 765 € -17,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 126 585 € -56,9 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 140 866 € -87,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 985 719 € -16,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 383 € -98,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 540 733 € -48,4 %
 
Vlastné imanie
-4 528 112 € -6,9 %
Základné imanie 2 330 160 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 333 233 € 0,0 %
HV minulých rokov -6 899 756 € -12,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -291 749 € 60,7 %
 
Záväzky 8 059 468 € -27,1 %
Dlhodobé záväzky 303 583 € -4,6 %
Krátkodobé záväzky 4 636 591 € -36,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 119 294 € -9,3 %
 
Časové rozlíšenie 9 377 € -81,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?