KOVOSTROJ a.s. Dobšiná

Historický názov:
  • KOVOSTROJ s.r.o. Dobšiná
  • VSŽ KOVOSTROJ s.r.o. Dobšiná
  • VSŽ KOVOSTROJ spoločnosť s ručením obmedzeným Dobšiná
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOVOSTROJ a.s. Dobšiná
Sídlo:
Cipová ul.
04925 Dobšiná
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1503/V
Od 1.10.1992, posledná zmena 9.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Kamila Karlovská
  • Tibor Lučkai
  • Ing. Darko Karlovský
IČO:
31659217
DIČ:
2020500493

IČ DPH:

SK7020000075
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
Základné imanie:
5 811 512 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma KOVOSTROJ a.s. Dobšiná dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 080 337 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 937 219 EUR poklesol medziročne o 2 216 047 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,25% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 11,64%.

Absolútne ukazovatele

34 277 257 €

-19,0 %

4 158 397 €

-42,1 %

23 382 797 €

-23,0 %

10 099 297 €

10,2 %

-440 780 €

58,0 %

Relatívne ukazovatele

11.85 %

-6,5 %

2.09

-1,1

4.01 %

-6,4 %

56.81 %

-13,0 %

0.16

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 517 161 € -8,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 563 176 € -10,6 %
Zmena stavu zásob -1 259 457 € -148,1 %
Aktivácia 67 002 € 123,5 %
Náklady na predaj tovaru 5 502 368 € -3,3 %
Náklady na materiál, energie 23 374 357 € -16,4 %
Služby 851 478 € -10,8 %
Pridaná hodnota 4 158 397 € -42,1 %
Osobné náklady 1 989 263 € -11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 934 320 € 7,3 %
Opravné položky 1 282 € 132,9 %
Ostatné výnosy 92 420 € -16,0 %
Iné prevádzkové náklady 112 468 € 8,1 %
Zisk z predaja majetku 200 667 € -28,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 415 433 € -67,5 %
HV z finančnej činnosti -225 138 € 31,6 %
z toho Nákladové úroky 207 969 € -15,9 %
HV pred zdanením 1 190 295 € -70,4 %
Daň 253 076 € -70,9 %
HV po zdanení 937 219 € -70,3 %
EBITDA 2 149 086 € -56,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 382 797 € -23,0 %
 
Neobežný majetok 13 646 258 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 599 122 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 47 136 € 9,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 724 837 € -41,7 %
Zásoby 8 084 670 € -44,1 %
Dlhodobé pohľadávky 332 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 628 556 € -24,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 279 € -80,5 %
 
Časové rozlíšenie 11 702 € 12,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 382 797 € -23,0 %
 
Vlastné imanie
10 099 297 € 10,2 %
Základné imanie 5 811 512 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 357 258 € %

HV minulých rokov 2 993 308 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 937 219 € -70,3 %
 
Záväzky 13 126 250 € -37,5 %
Dlhodobé záväzky 2 560 846 € -12,6 %
Krátkodobé záväzky 8 118 800 € -50,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 402 894 € 24,9 %
Bankové úvery krátkodobé 1 900 937 € 50,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 142 773 € -35,7 %
 
Časové rozlíšenie 157 250 € -27,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?