KOVOSTROJ a.s. Dobšiná

Historický názov:
  • KOVOSTROJ s.r.o. Dobšiná
  • VSŽ KOVOSTROJ s.r.o. Dobšiná
  • VSŽ KOVOSTROJ spoločnosť s ručením obmedzeným Dobšiná
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOVOSTROJ a.s. Dobšiná
Sídlo:
Cipová ul.
04925 Dobšiná
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1503/V
Od 1.10.1992, posledná zmena 9.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Kamila Karlovská
  • Tibor Lučkai
  • Ing. Darko Karlovský
IČO:
31659217
DIČ:
2020500493

IČ DPH:

SK7020000075
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
Základné imanie:
5 811 512 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma KOVOSTROJ a.s. Dobšiná dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 23 019 102 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 34,38%. Dosiahnutá strata je 1 716 106 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 28,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 13,58%.

Absolútne ukazovatele

22 679 738 €

-33,8 %

1 116 935 €

-73,1 %

20 809 698 €

-11,0 %

8 383 192 €

-17,0 %

-2 581 787 €

%

Relatívne ukazovatele

4.85 %

-7,0 %

0.65

-1,4

-8.25 %

-12,3 %

59.71 %

2,9 %

0.19

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 083 323 € -44,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 935 779 € -32,6 %
Zmena stavu zásob -718 265 € 43,0 %
Aktivácia 76 048 € 13,5 %
Náklady na predaj tovaru 3 086 160 € -43,9 %
Náklady na materiál, energie 16 808 383 € -28,1 %
Služby 750 397 € -11,9 %
Pridaná hodnota 1 116 935 € -73,1 %
Osobné náklady 1 719 085 € -13,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 994 174 € 6,4 %
Opravné položky 615 010 € %

Ostatné výnosy 88 658 € -4,1 %
Iné prevádzkové náklady 91 585 € -18,6 %
Zisk z predaja majetku 130 270 € -35,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 468 981 € -203,8 %
HV z finančnej činnosti -247 125 € -9,8 %
z toho Nákladové úroky 227 620 € 9,4 %
HV pred zdanením -1 716 106 € -244,2 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -1 716 106 € -283,1 %
EBITDA -605 077 € -128,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 809 698 € -11,0 %
 
Neobežný majetok 12 963 652 € -5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 922 238 € -5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 41 414 € -12,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 832 882 € -19,5 %
Zásoby 5 855 520 € -27,6 %
Dlhodobé pohľadávky 332 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 468 936 € -9,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 508 094 € %

 
Časové rozlíšenie 13 164 € 12,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 809 698 € -11,0 %
 
Vlastné imanie
8 383 192 € -17,0 %
Základné imanie 5 811 512 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 450 980 € 26,2 %
HV minulých rokov 3 836 806 € 28,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 716 106 € -283,1 %
 
Záväzky 12 330 521 € -6,1 %
Dlhodobé záväzky 1 655 450 € -35,4 %
Krátkodobé záväzky 10 205 416 € 25,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 276 794 € -31,3 %
Bankové úvery krátkodobé 126 100 € -93,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 66 761 € -53,2 %
 
Časové rozlíšenie 95 985 € -39,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?