KEREX s.r.o.

Historický názov:
  • ZAMPRO spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KEREX s.r.o.
Sídlo:
Stavbárov 5845
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/2060/V
Od 13.10.1992, posledná zmena 20.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Kerekeš
IČO:
31659811
DIČ:
2020497501

IČ DPH:

SK2020497501
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Základné imanie:
9 960 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ján Kerekeš (90,0%)
  • Ing. Ladislav Maceňko (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma KEREX s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 072 609 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 156 271 EUR poklesol medziročne o 85 168 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,62% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 192 360 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,68%.

Absolútne ukazovatele

45 145 102 €

23,9 %

5 804 316 €

14,3 %

21 702 935 €

-1,0 %

11 311 348 €

-3,1 %

3 563 124 €

-9,6 %

Relatívne ukazovatele

13.17 %

-1,1 %

1.22

0,1

0.72 %

-0,4 %

47.88 %

1,2 %

0.60

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 072 609 € 24,0 %
Zmena stavu zásob 505 314 € 77,7 %
Aktivácia 192 360 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 29 560 555 € 33,1 %
Služby 9 405 412 € 10,0 %
Pridaná hodnota 5 804 316 € 14,3 %
Osobné náklady 4 767 213 € 8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 765 879 € -0,2 %
Opravné položky 3 210 € -29,4 %
Ostatné výnosy 209 957 € -61,0 %
Iné prevádzkové náklady 177 042 € 27,4 %
Zisk z predaja majetku 26 251 € 5,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 327 180 € -4,3 %
HV z finančnej činnosti -52 532 € -289,5 %
z toho Nákladové úroky 13 887 € %

HV pred zdanením 274 648 € -16,4 %
Daň 118 377 € 36,1 %
HV po zdanení 156 271 € -35,3 %
EBITDA 1 066 808 € -1,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 702 935 € -1,0 %
 
Neobežný majetok 10 688 857 € 25,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 688 857 € 25,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 975 770 € -17,7 %
Zásoby 6 512 655 € -15,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 568 646 € -3,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 894 469 € -36,7 %
 
Časové rozlíšenie 38 308 € 15,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 702 935 € -1,0 %
 
Vlastné imanie
11 311 348 € -3,1 %
Základné imanie 9 958 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 228 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 133 891 € -2,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 156 271 € -35,3 %
 
Záväzky 10 176 858 € 2,0 %
Dlhodobé záväzky 576 014 € -4,8 %
Krátkodobé záväzky 7 236 225 € -21,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 132 800 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 231 819 € 11,3 %
 
Časové rozlíšenie 214 729 € -19,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?