Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Historický názov:
  • UNILEVER Slovensko, spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:
Karadžičova 10
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/5998/B
Od 12.2.1993, posledná zmena 7.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Róbert Csúz
  • Vojtěch Bukač
IČO:
31667228
DIČ:
2020485247

IČ DPH:

SK2020485247
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1993
SK NACE (RÚZ):
46450 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MARGA B.V. (50,0%)
  • Saponia B.V. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Unilever Slovensko, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 79 904 209 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 361 326 EUR poklesol medziročne o 1 935 265 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 79 259 212 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 848 478 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 41%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,72%.

Absolútne ukazovatele

79 914 450 €

0,1 %

6 869 745 €

-17,2 %

23 038 125 €

13,9 %

5 955 165 €

-9,7 %

6 009 109 €

-11,3 %

Relatívne ukazovatele

8.60 %

-2,0 %

2.09

-0,6

10.25 %

-11,0 %

74.15 %

6,8 %

1.42

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 259 212 € 1,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 644 997 € -11,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 46 410 734 € 4,0 %
Náklady na materiál, energie 1 842 658 € -5,7 %
Služby 24 781 072 € 3,9 %
Pridaná hodnota 6 869 745 € -17,2 %
Osobné náklady 3 285 454 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 470 989 € 1,4 %
Opravné položky -16 628 € -183,5 %
Ostatné výnosy 7 001 € -99,4 %
Iné prevádzkové náklady 94 815 € -24,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 042 116 € -46,7 %
HV z finančnej činnosti -45 594 € 32,6 %
z toho Nákladové úroky 33 926 € -36,5 %
HV pred zdanením 2 996 522 € -46,9 %
Daň 635 196 € -52,6 %
HV po zdanení 2 361 326 € -45,0 %
EBITDA 3 496 477 € -43,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 038 125 € 13,9 %
 
Neobežný majetok 2 016 703 € -1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 007 065 € -2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 991 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 4 647 € 0,0 %
 
Obežný majetok 20 940 501 € 15,7 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 576 051 € -9,4 %
Krátkodobé pohľadávky 20 364 450 € 16,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 80 921 € 14,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 038 125 € 13,9 %
 
Vlastné imanie
5 955 165 € -9,7 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 586 535 € 56,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 361 326 € -45,0 %
 
Záväzky 17 082 960 € 25,3 %
Dlhodobé záväzky 4 440 € -7,7 %
Krátkodobé záväzky 14 418 296 € 33,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 17 966 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 642 258 € -7,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?