AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Historický názov:
  • AGROTRADE GROUP AT GEMER spol. s r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Sídlo:
Šafárikova 124
04801 Rožňava
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/2807/V
Od 17.3.1993, posledná zmena 23.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Róbert Németh
IČO:
31668861
DIČ:
2020474621

IČ DPH:

SK7020000020
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Základné imanie:
7 270 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • TLAD s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma AGROTRADE GROUP spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 736 959 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 918 002 EUR poklesol medziročne o 5 791 917 EUR.

Firma predala tovar za 40 594 117 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 699 700 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 17,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,85%.

Absolútne ukazovatele

60 026 593 €

-3,3 %

6 289 268 €

23,4 %

60 890 928 €

14,0 %

29 947 603 €

4,0 %

2 840 000 €

-72,5 %

Relatívne ukazovatele

14.06 %

2,0 %

1.06

0,1

4.79 %

-11,5 %

50.82 %

4,7 %

0.54

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 594 117 € 10,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 142 842 € -24,1 %
Zmena stavu zásob 409 245 € %

Aktivácia 398 038 € -46,1 %
Náklady na predaj tovaru 32 894 417 € 6,3 %
Náklady na materiál, energie 2 614 468 € 6,0 %
Služby 3 746 089 € -17,3 %
Pridaná hodnota 6 289 268 € 23,4 %
Osobné náklady 5 936 041 € 9,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 031 902 € 13,9 %
Opravné položky -13 935 € -120,5 %
Ostatné výnosy 1 012 132 € -48,3 %
Iné prevádzkové náklady 317 100 € -24,0 %
Zisk z predaja majetku 96 903 € -6,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 127 195 € -64,9 %
HV z finančnej činnosti 2 790 807 € -66,6 %
z toho Nákladové úroky 593 671 € 9,9 %
HV pred zdanením 2 918 002 € -66,5 %
Daň
HV po zdanení 2 918 002 € -66,5 %
EBITDA 1 048 259 € -10,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 890 928 € 14,0 %
 
Neobežný majetok 25 585 115 € 11,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 205 459 € 7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 56 253 € -30,5 %
Dlhodobý finančný majetok 18 323 403 € 12,9 %
 
Obežný majetok 35 169 404 € 15,8 %
Zásoby 15 334 305 € 30,8 %
Dlhodobé pohľadávky 5 558 773 € %

Krátkodobé pohľadávky 14 159 031 € -23,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 117 295 € -27,6 %
 
Časové rozlíšenie 136 409 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 890 928 € 14,0 %
 
Vlastné imanie
29 947 603 € 4,0 %
Základné imanie 7 270 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 558 159 € -71,1 %
HV minulých rokov 18 201 442 € 145,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 918 002 € -66,5 %
 
Záväzky 30 733 665 € 25,8 %
Dlhodobé záväzky 688 333 € 50,9 %
Krátkodobé záväzky 16 695 985 € 37,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 031 560 € -19,7 %
Bankové úvery krátkodobé 10 001 395 € 30,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 316 392 € -7,4 %
 
Časové rozlíšenie 209 660 € -0,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?