AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Historický názov:
  • AGROTRADE GROUP AT GEMER spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Sídlo:
Šafárikova 124
04801 Rožňava
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/2807/V
Od 17.3.1993, posledná zmena 15.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Róbert Németh
IČO:
31668861
DIČ:
2020474621

IČ DPH:

SK7020000020
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Základné imanie:
7 270 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • TLAD s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma AGROTRADE GROUP spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 558 758 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 16,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 496 215 EUR poklesol medziročne o 2 421 787 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,46% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 355 255 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 645 429 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 36,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,78%.

Absolútne ukazovatele

39 493 269 €

-34,2 %

4 973 174 €

-20,9 %

44 845 107 €

-26,4 %

11 112 431 €

-62,9 %

-1 932 442 €

-168,0 %

Relatívne ukazovatele

13.24 %

-0,8 %

0.88

-0,2

1.11 %

-3,7 %

75.22 %

24,4 %

0.48

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 355 255 € -17,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 203 503 € 1,5 %
Zmena stavu zásob -384 371 € -193,9 %
Aktivácia 127 667 € -67,9 %
Náklady na predaj tovaru 27 709 826 € -15,8 %
Náklady na materiál, energie 2 228 438 € -14,8 %
Služby 2 390 616 € -36,2 %
Pridaná hodnota 4 973 174 € -20,9 %
Osobné náklady 5 652 285 € -4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 114 426 € 8,0 %
Opravné položky 50 572 € %

Ostatné výnosy 901 024 € -11,0 %
Iné prevádzkové náklady 469 505 € 48,1 %
Zisk z predaja majetku 96 044 € -0,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 316 546 € %
HV z finančnej činnosti 1 812 761 € -35,0 %
z toho Nákladové úroky 1 092 335 € 84,0 %
HV pred zdanením 496 215 € -83,0 %
Daň
HV po zdanení 496 215 € -83,0 %
EBITDA -298 164 € -128,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 845 107 € -26,4 %
 
Neobežný majetok 19 890 786 € -22,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 682 818 € 6,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 103 € -41,2 %
Dlhodobý finančný majetok 12 174 865 € -33,6 %
 
Obežný majetok 24 880 887 € -29,3 %
Zásoby 11 187 334 € -27,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 624 152 € -70,8 %
Krátkodobé pohľadávky 11 963 847 € -15,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 105 554 € -10,0 %
 
Časové rozlíšenie 73 434 € -46,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 845 107 € -26,4 %
 
Vlastné imanie
11 112 431 € -62,9 %
Základné imanie 7 270 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 527 000 € -2,0 %
HV minulých rokov 1 819 216 € -90,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 496 215 € -83,0 %
 
Záväzky 33 020 406 € 7,4 %
Dlhodobé záväzky 5 877 542 € %

Krátkodobé záväzky 14 567 980 € -12,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 304 273 € -24,0 %
Bankové úvery krátkodobé 9 982 361 € -0,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 288 250 € -8,9 %
 
Časové rozlíšenie 712 270 € 239,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?