D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

Historický názov:
  • D.C.P., spoločnosť s ručením obmedzeným Snina
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.
Sídlo:
Palárikova 1602/1
06901 Snina
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/994/P
Od 23.3.1993, posledná zmena 26.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Jozef Paulík
IČO:
31669042
DIČ:
2020511889

IČ DPH:

SK2020511889
Podľa §4, registrovaný od 25.3.1993
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jozef Paulík (50,03%)
  • Adriana Paulíková (24,98%)
  • Peter Paulík (24,98%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma D.P. EKOPLAST, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 62 274 683 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 236 083 EUR vzrástol medziročne o 1 678 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 73,26% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 587 362 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 248 514 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 26,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,46%.

Absolútne ukazovatele

62 226 965 €

-22,6 %

1 287 949 €

-43,4 %

25 468 331 €

-10,1 %

6 658 546 €

-2,6 %

-345 493 €

-118,0 %

Relatívne ukazovatele

2.07 %

-0,8 %

1.59

-1,2

0.93 %

0,1 %

73.86 %

-2,0 %

0.51

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 587 362 € -27,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 16 687 321 € -1,9 %
Zmena stavu zásob -142 175 € -184,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 44 338 848 € -28,3 %
Náklady na materiál, energie 15 964 389 € 2,9 %
Služby 541 322 € -26,8 %
Pridaná hodnota 1 287 949 € -43,4 %
Osobné náklady 809 616 € -1,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 83 999 € -91,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 73 163 € %

Iné prevádzkové náklady 58 337 € 17,8 %
Zisk z predaja majetku -1 601 € -124,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 407 559 € -9,8 %
HV z finančnej činnosti -108 352 € 30,2 %
z toho Nákladové úroky 72 412 € -32,9 %
HV pred zdanením 299 207 € 0,8 %
Daň 63 124 € 1,0 %
HV po zdanení 236 083 € 0,7 %
EBITDA 493 159 € -65,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 468 331 € -10,1 %
 
Neobežný majetok 7 611 074 € 0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 611 074 € 0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 848 158 € -14,1 %
Zásoby 8 584 839 € -1,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 229 913 € -23,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 33 406 € -48,3 %
 
Časové rozlíšenie 9 099 € 20,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 468 331 € -10,1 %
 
Vlastné imanie
6 658 546 € -2,6 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 743 034 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 672 789 € -6,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 236 083 € 0,7 %
 
Záväzky 18 809 785 € -12,5 %
Dlhodobé záväzky 2 237 € -14,4 %
Krátkodobé záväzky 11 853 506 € -35,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 582 891 € -77,6 %
Bankové úvery krátkodobé 6 349 244 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 21 907 € -15,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?