D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

Historický názov:
  • D.C.P., spoločnosť s ručením obmedzeným Snina
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.
Sídlo:
Palárikova 1602/1
06901 Snina
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/994/P
Od 23.3.1993, posledná zmena 26.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Jozef Paulík
IČO:
31669042
DIČ:
2020511889

IČ DPH:

SK2020511889
Podľa §4, registrovaný od 25.3.1993
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jozef Paulík (50,03%)
  • Adriana Paulíková (24,98%)
  • Peter Paulík (24,98%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma D.P. EKOPLAST, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 52 597 637 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 277 140 EUR vzrástol medziročne o 41 057 EUR.

Firma predala tovar za 36 630 458 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 118 377 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,67%.

Absolútne ukazovatele

52 700 725 €

-15,3 %

1 733 614 €

34,6 %

23 673 608 €

-7,0 %

6 669 833 €

0,2 %

20 060 €

105,8 %

Relatívne ukazovatele

3.30 %

1,2 %

2.03

0,4

1.17 %

0,2 %

71.83 %

-2,0 %

0.58

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 630 458 € -19,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 15 967 179 € -4,3 %
Zmena stavu zásob 77 835 € 154,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 35 512 081 € -19,9 %
Náklady na materiál, energie 14 973 641 € -6,2 %
Služby 456 136 € -15,7 %
Pridaná hodnota 1 733 614 € 34,6 %
Osobné náklady 855 528 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 92 699 € 10,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 20 152 € -72,5 %
Iné prevádzkové náklady 60 913 € 4,4 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 744 626 € 82,7 %
HV z finančnej činnosti -392 621 € -262,4 %
z toho Nákladové úroky 361 949 € %

HV pred zdanením 352 005 € 17,6 %
Daň 74 865 € 18,6 %
HV po zdanení 277 140 € 17,4 %
EBITDA 837 325 € 69,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 673 608 € -7,0 %
 
Neobežný majetok 6 942 599 € -8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 942 599 € -8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 717 047 € -6,3 %
Zásoby 6 984 739 € -18,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 344 669 € 1,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 387 639 € %

 
Časové rozlíšenie 13 962 € 53,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 673 608 € -7,0 %
 
Vlastné imanie
6 669 833 € 0,2 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 743 034 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 643 019 € -1,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 277 140 € 17,4 %
 
Záväzky 17 003 775 € -9,6 %
Dlhodobé záväzky 62 341 € %

Krátkodobé záväzky 8 949 508 € -24,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 202 294 € -65,3 %
Bankové úvery krátkodobé 7 761 441 € 22,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 28 191 € 28,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?