ELTRA, s.r.o.

Historický názov:
  • ELTRA spoločnosť s ručením obmedzeným Nižná Hutka
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELTRA, s.r.o.
Sídlo:
Rampová 4
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/3236/V
Od 25.6.1993, posledná zmena 2.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Miloš Kaňuch
  • Iveta Kandrová
  • Ing. Roman Schütz
IČO:
31674267
DIČ:
2020495004

IČ DPH:

SK2020495004
Podľa §4, registrovaný od 28.7.1993
SK NACE (RÚZ):
43210 Elektrická inštalácia
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ED Holding a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma ELTRA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 44 395 235 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 070 887 EUR poklesol medziročne o 4 456 694 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,54%.

Absolútne ukazovatele

47 604 424 €

15,7 %

12 042 536 €

-4,6 %

43 295 734 €

-7,7 %

12 854 899 €

-13,1 %

949 831 €

-81,7 %

Relatívne ukazovatele

27.13 %

-4,9 %

2.21

-0,5

4.78 %

-9,1 %

70.31 %

1,8 %

0.92

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 351 258 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 043 977 € 11,7 %
Zmena stavu zásob 198 089 € -27,9 %
Aktivácia 4 614 € -66,6 %
Náklady na predaj tovaru 231 435 € %

Náklady na materiál, energie 8 104 416 € 8,9 %
Služby 24 202 212 € 23,2 %
Pridaná hodnota 12 042 536 € -4,6 %
Osobné náklady 5 453 129 € 18,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku -111 324 € 61,1 %
Opravné položky 17 339 € %

Ostatné výnosy 112 592 € -1,3 %
Iné prevádzkové náklady 306 815 € 45,5 %
Zisk z predaja majetku -2 622 629 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 883 879 € -53,7 %
HV z finančnej činnosti -501 879 € -239,2 %
z toho Nákladové úroky 694 791 € 119,7 %
HV pred zdanením 3 382 000 € -59,0 %
Daň 1 311 113 € -23,7 %
HV po zdanení 2 070 887 € -68,3 %
EBITDA 6 395 184 € -19,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
43 295 734 € -7,7 %
 
Neobežný majetok 12 867 703 € -24,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 325 404 € -44,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 299 € 20,1 %
Dlhodobý finančný majetok 7 520 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 27 582 756 € -5,7 %
Zásoby 3 330 345 € -32,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 205 874 € -43,0 %
Krátkodobé pohľadávky 17 125 111 € -14,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 921 426 € 180,9 %
 
Časové rozlíšenie 2 845 275 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 43 295 734 € -7,7 %
 
Vlastné imanie
12 854 899 € -13,1 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 627 961 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 149 411 € 95,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 070 887 € -68,3 %
 
Záväzky 29 221 621 € -8,3 %
Dlhodobé záväzky 1 917 987 € 84,6 %
Krátkodobé záväzky 18 546 036 € 35,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 8 507 076 € -1,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 250 522 € 12,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 219 214 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?