FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice
Sídlo:
Ku Ihrisku č. 4
08006 Ľubotice
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/1265/P
Od 15.9.1993, posledná zmena 10.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Miloslav Chmeliar
IČO:
31677860
DIČ:
2020522768

IČ DPH:

SK2020522768
Podľa §4, registrovaný od 27.10.1993
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
38 838 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Miloslav Chmeliar (85,9%)
  • MUDr. Peter Chudík (9,4%)
  • JUDr. Milan Berdis (4,7%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 732 263 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,89%. Dosiahnutý zisk po zdanení 121 273 EUR poklesol medziročne o 209 522 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,17% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 480 850 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 824 662 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,86%.

Absolútne ukazovatele

26 974 669 €

-10,0 %

1 339 711 €

-15,8 %

24 846 143 €

-9,6 %

12 558 902 €

2,4 %

1 893 622 €

-12,9 %

Relatívne ukazovatele

5.01 %

-0,4 %

1.74

-0,5

0.49 %

-0,7 %

49.45 %

-5,9 %

1.05

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 480 850 € -10,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 251 413 € 6,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 656 188 € -10,0 %
Náklady na materiál, energie 138 175 € 44,6 %
Služby 598 189 € 5,0 %
Pridaná hodnota 1 339 711 € -15,8 %
Osobné náklady 768 162 € 8,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 154 536 € 1,6 %
Opravné položky 129 875 € -46,9 %
Ostatné výnosy 3 266 € -95,7 %
Iné prevádzkové náklady 44 380 € 30,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 246 024 € -53,8 %
HV z finančnej činnosti -69 007 € 34,0 %
z toho Nákladové úroky 293 014 € 34,7 %
HV pred zdanením 177 017 € -58,6 %
Daň 55 744 € -42,6 %
HV po zdanení 121 273 € -63,3 %
EBITDA 400 560 € -41,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 846 143 € -9,6 %
 
Neobežný majetok 10 185 322 € 8,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 101 841 € 9,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 149 264 € -8,1 %
Dlhodobý finančný majetok 2 934 217 € 6,3 %
 
Obežný majetok 14 386 688 € -19,1 %
Zásoby 1 238 311 € -18,5 %
Dlhodobé pohľadávky 533 213 € -27,3 %
Krátkodobé pohľadávky 12 493 845 € -18,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 121 319 € -3,1 %
 
Časové rozlíšenie 274 133 € -4,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 846 143 € -9,6 %
 
Vlastné imanie
12 558 902 € 2,4 %
Základné imanie 38 838 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 140 018 € 8,9 %
HV minulých rokov 10 258 773 € 3,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 121 273 € -63,3 %
 
Záväzky 12 287 056 € -19,2 %
Dlhodobé záväzky 660 € 32,5 %
Krátkodobé záväzky 4 605 258 € -9,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 6 477 400 € 14,2 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 151 143 € -73,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 52 595 € 11,2 %
 
Časové rozlíšenie 185 € -95,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?