STD DONIVO a.s.

Historický názov:
 • STD DONIVO a.s. v reštrukturalizácii
 • STD DONIVO a.s.
 • STD SLOVAKIA s.r.o.
 • Slov Trans Vranov, s.r.o.
 • CLIENT - EVA INTER s.r.o. Vranov nad Topľou
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STD DONIVO a.s.
Sídlo:
Mlynská 1346
09301 Vranov nad Topľou
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10388/P
Od 27.9.1993, posledná zmena 30.7.2021
Štatutárny orgán:
 • Daniel Bačko
 • Ján Drozd
 • Ján Mudroň
 • Juraj Ulbrik
 • Valter Sestrienka
IČO:
31678343
DIČ:
2020527784

IČ DPH:

SK2020527784
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2013
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
44 880 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma STD DONIVO a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 98 105 300 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 308 541 EUR vzrástol medziročne o 4 866 055 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,36%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,08%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,62%.

Absolútne ukazovatele

116 393 632 €

20,3 %

35 776 381 €

16,7 %

63 898 453 €

12,4 %

13 603 049 €

20,7 %

-2 206 570 €

68,8 %

Relatívne ukazovatele

36.47 %

-0,3 %

2.10

0,2

16.13 %

6,6 %

78.71 %

-1,5 %

0.91

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 98 105 300 € 17,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 26 584 923 € 35,4 %
Služby 35 743 996 € 8,1 %
Pridaná hodnota 35 776 381 € 16,7 %
Osobné náklady 17 036 057 € 8,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 957 877 € 9,7 %
Opravné položky 293 649 € %

Ostatné výnosy 7 765 941 € -1,0 %
Iné prevádzkové náklady 9 727 251 € -1,5 %
Zisk z predaja majetku 3 345 628 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 12 873 116 € 75,8 %
HV z finančnej činnosti 68 807 € 118,5 %
z toho Nákladové úroky 445 076 € 22,6 %
HV pred zdanením 12 941 923 € 86,1 %
Daň 2 633 382 € 74,3 %
HV po zdanení 10 308 541 € 89,4 %
EBITDA 16 485 365 € 27,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
63 898 453 € 12,4 %
 
Neobežný majetok 36 801 076 € 8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 35 133 633 € 8,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 391 048 € -14,3 %
Dlhodobý finančný majetok 1 276 395 € 10,4 %
 
Obežný majetok 26 787 554 € 18,3 %
Zásoby 434 269 € 8,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 26 039 618 € 19,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 313 667 € -22,2 %
 
Časové rozlíšenie 309 823 € 74,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 63 898 453 € 12,4 %
 
Vlastné imanie
13 603 049 € 20,7 %
Základné imanie 44 880 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 276 268 € 1,6 %
HV minulých rokov 1 973 360 € -56,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 308 541 € 89,4 %
 
Záväzky 50 295 404 € 10,4 %
Dlhodobé záväzky 20 297 609 € 36,6 %
Krátkodobé záväzky 23 134 234 € -2,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 169 713 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 693 848 € -13,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?