TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Sídlo:
Komenského 7
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/3697/V
Od 16.10.1993, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Tkáč
IČO:
31679692
DIČ:
2020485500

IČ DPH:

SK2020485500
Podľa §4, registrovaný od 16.10.1993
SK NACE (RÚZ):
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
  • Mesto Košice (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 03.06.2024 ako riadna.

Firma TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 95 254 053 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 66,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 38 619 EUR poklesol medziročne o 215 231 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 83,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,62%.

Absolútne ukazovatele

96 690 143 €

66,1 %

6 185 575 €

-14,4 %

45 154 541 €

17,0 %

20 558 810 €

-0,0 %

-7 805 393 €

-75,4 %

Relatívne ukazovatele

6.49 %

-6,1 %

1.42

-0,4

0.09 %

-0,6 %

54.47 %

7,7 %

0.63

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 95 254 053 € 66,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 85 844 978 € 83,6 %
Služby 3 229 513 € -4,8 %
Pridaná hodnota 6 185 575 € -14,4 %
Osobné náklady 4 359 630 € 8,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 973 519 € -15,6 %
Opravné položky 9 528 € -25,4 %
Ostatné výnosy 1 400 076 € 69,1 %
Iné prevádzkové náklady 135 376 € 10,9 %
Zisk z predaja majetku 12 466 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 114 051 € -70,6 %
HV z finančnej činnosti -51 870 € 25,4 %
z toho Nákladové úroky 30 422 € 3,7 %
HV pred zdanením 62 181 € -80,5 %
Daň 23 562 € -63,8 %
HV po zdanení 38 619 € -84,8 %
EBITDA 3 069 091 € -21,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 154 541 € 17,0 %
 
Neobežný majetok 31 469 888 € 10,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 31 328 778 € 10,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 141 110 € 27,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 002 691 € 48,6 %
Zásoby 60 868 € -10,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 10 979 342 € 110,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 962 481 € -43,3 %
 
Časové rozlíšenie 681 962 € -49,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 154 541 € 17,0 %
 
Vlastné imanie
20 558 810 € -0,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 513 552 € 1,1 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 38 619 € -84,8 %
 
Záväzky 8 542 722 € -27,0 %
Dlhodobé záväzky 702 953 € 31,9 %
Krátkodobé záväzky 3 398 398 € -33,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 843 768 € -19,5 %
Bankové úvery krátkodobé 2 038 639 € -34,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 558 964 € -15,6 %
 
Časové rozlíšenie 16 053 009 € 153,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?