Loading

ITALINOX Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • ITALINOX Slovakia s.r.o. Rožňava
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ITALINOX Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Ulica svornosti 100
82011 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/38891/B
Od 27.10.1993, posledná zmena 10.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Enrico Vender
  • Giovanni Vender
  • Ing. Lubomír Slezák
IČO:
31679994
DIČ:
2020500680

IČ DPH:

SK2020500680
Podľa §4, registrovaný od 4.11.1993
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • FINGHOLD S.p.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma ITALINOX Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 004 712 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,7%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 703 209 EUR poklesol medziročne o 355 159 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,45% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 43 882 932 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 553 114 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,41%.

Absolútne ukazovatele

44 124 766 €

32,0 %

3 731 350 €

-12,9 %

21 542 339 €

-2,9 %

7 547 922 €

29,1 %

3 995 146 €

72,0 %

Relatívne ukazovatele

8.48 %

-4,3 %

3.14

-0,7

7.91 %

-1,4 %

64.96 %

-8,7 %

0.46

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 882 932 € 31,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 121 780 € -6,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 39 329 818 € 38,6 %
Náklady na materiál, energie 139 470 € 19,1 %
Služby 803 643 € 24,3 %
Pridaná hodnota 3 731 350 € -12,9 %
Osobné náklady 1 189 012 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 135 547 € 5,6 %
Opravné položky 46 173 € %

Ostatné výnosy 104 689 € %

Iné prevádzkové náklady 151 074 € -50,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 314 664 € -15,2 %
HV z finančnej činnosti -134 767 € -25,5 %
z toho Nákladové úroky 124 478 € 35,7 %
HV pred zdanením 2 179 897 € -16,9 %
Daň 476 688 € -15,6 %
HV po zdanení 1 703 209 € -17,3 %
EBITDA 2 450 211 € -13,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 542 339 € -2,9 %
 
Neobežný majetok 4 313 874 € -0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 310 869 € -0,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 005 € -7,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 212 395 € -3,6 %
Zásoby 11 191 151 € -1,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 855 618 € -6,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 165 626 € -18,0 %
 
Časové rozlíšenie 16 070 € 20,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 542 339 € -2,9 %
 
Vlastné imanie
7 547 922 € 29,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 670 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 837 404 € 54,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 703 209 € -17,3 %
 
Záväzky 13 994 417 € -14,4 %
Dlhodobé záväzky 655 184 € -10,4 %
Krátkodobé záväzky 6 988 855 € -42,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 244 464 € 85,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 105 914 € 32,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?