Loading

Opta Minerals (Kosice) a.s.

Historický názov:
  • NEWCO, a.s.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Opta Minerals (Kosice) a.s.
Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
04454 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/435/V
Od 22.12.1993, posledná zmena 6.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Karol Kozák
  • Franck Delavaquerie
IČO:
31682782
DIČ:
2020487953

IČ DPH:

SK2020487953
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1996
SK NACE (RÚZ):
23200 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Základné imanie:
996 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Opta Minerals (Kosice) a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 198 267 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 72,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 556 220 EUR poklesol medziročne o 1 465 343 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 122,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,64%.

Absolútne ukazovatele

43 459 196 €

87,5 %

-936 456 €

-125,0 %

17 822 321 €

-21,5 %

6 989 290 €

11,4 %

7 459 897 €

-1,2 %

Relatívne ukazovatele

-2.39 %

-18,9 %

-1.03

-5,2

3.12 %

-5,8 %

60.78 %

-11,6 %

0.66

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 198 267 € 72,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 38 444 943 € 122,8 %
Služby 1 689 780 € -4,5 %
Pridaná hodnota -936 456 € -125,0 %
Osobné náklady 906 711 € 1,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 329 830 € 80,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 4 229 824 € %

Iné prevádzkové náklady 5 858 € -91,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 050 969 € -24,9 %
HV z finančnej činnosti -1 515 904 € %
z toho Nákladové úroky 317 988 € %

HV pred zdanením 535 065 € -79,1 %
Daň -21 155 € -103,9 %
HV po zdanení 556 220 € -72,5 %
EBITDA 2 380 799 € -18,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 822 321 € -21,5 %
 
Neobežný majetok 177 146 € 50,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 177 146 € 50,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 645 175 € -21,9 %
Zásoby 10 911 228 € -23,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 987 209 € -14,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 746 738 € -45,7 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 822 321 € -21,5 %
 
Vlastné imanie
6 989 290 € 11,4 %
Základné imanie 995 818 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 513 806 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 923 446 € 79,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 556 220 € -72,5 %
 
Záväzky 10 833 031 € -33,8 %
Dlhodobé záväzky 364 601 € -42,8 %
Krátkodobé záväzky 10 180 133 € -32,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 145 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 283 152 € -62,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?