Loading

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Historický názov:
 • Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava
Sídlo:
Teplá Voda 671
04916 Jelšava
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/406/S
Od 16.2.1994, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Marek Šeševička
 • Ing. Roman Gažúr
 • Ing. Rudolf Repiský, PhD.
 • Ing. Rudolf Siták
 • Ing. Peter Košinár, PhD.
 • Ing. Ivan Nemeth
 • Ing. Ján Chlebuš
IČO:
31685340
DIČ:
2020500141

IČ DPH:

SK2020500141
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1994
SK NACE (RÚZ):
08990 Iná ťažba a dobývanie i. n.
Základné imanie:
23 058 836 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 64 046 236 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 492 934 EUR poklesol medziročne o 1 700 796 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,15% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 525 086 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 17,9%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,69%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,75%.

Absolútne ukazovatele

78 918 538 €

-27,7 %

23 201 579 €

-14,1 %

122 546 952 €

8,1 %

36 679 783 €

-3,7 %

22 905 897 €

-29,4 %

Relatívne ukazovatele

36.23 %

-1,5 %

1.29

-0,2

1.22 %

-1,6 %

70.07 %

3,7 %

0.18

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 793 355 € -54,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 252 881 € -9,5 %
Zmena stavu zásob -627 508 € -115,3 %
Aktivácia 1 525 086 € 3,7 %
Náklady na predaj tovaru 637 438 € -55,6 %
Náklady na materiál, energie 32 688 261 € -17,9 %
Služby 8 416 536 € -5,7 %
Pridaná hodnota 23 201 579 € -14,1 %
Osobné náklady 17 997 490 € -0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 683 122 € -4,8 %
Opravné položky 402 977 € 190,3 %
Ostatné výnosy 6 074 736 € -16,6 %
Iné prevádzkové náklady 6 698 510 € -51,0 %
Zisk z predaja majetku 6 730 € -18,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 500 946 € 153,9 %
HV z finančnej činnosti 1 125 569 € -77,3 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 626 515 € -59,7 %
Daň 133 581 € -84,2 %
HV po zdanení 1 492 934 € -53,3 %
EBITDA 4 177 338 € 68,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
122 546 952 € 8,1 %
 
Neobežný majetok 21 182 954 € 4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 271 011 € 3,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 160 009 € -20,7 %
Dlhodobý finančný majetok 751 934 € 37,3 %
 
Obežný majetok 101 238 104 € 8,9 %
Zásoby 9 078 333 € -8,5 %
Dlhodobé pohľadávky 365 975 € 17,5 %
Krátkodobé pohľadávky 6 302 512 € -43,0 %
Krátkodobý finančný majetok 78 017 860 € 26,0 %
Finančné účty 7 473 424 € -23,0 %
 
Časové rozlíšenie 125 894 € 80,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 122 546 952 € 8,1 %
 
Vlastné imanie
36 679 783 € -3,7 %
Základné imanie 23 058 836 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 328 880 € 3,9 %
HV minulých rokov 7 799 133 € 1,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 492 934 € -53,3 %
 
Záväzky 13 614 058 € -47,9 %
Dlhodobé záväzky 1 105 656 € -14,7 %
Krátkodobé záväzky 5 839 015 € -47,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 669 387 € -51,3 %
 
Časové rozlíšenie 72 253 111 € 47,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?