Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Historický názov:
 • Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava
Sídlo:
Teplá Voda 671
04916 Jelšava
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/406/S
Od 16.2.1994, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Marek Šeševička
 • Ing. Roman Gažúr
 • Ing. Rudolf Repiský, PhD.
 • Ing. Rudolf Siták
 • Ing. Peter Košinár, PhD.
 • Ing. Ivan Nemeth
 • Ing. Ján Chlebuš
IČO:
31685340
DIČ:
2020500141

IČ DPH:

SK2020500141
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1994
SK NACE (RÚZ):
08990 Iná ťažba a dobývanie i. n.
Základné imanie:
23 058 836 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.05.2023 ako riadna.

Firma Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 614 965 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 193 730 EUR vzrástol medziročne o 1 820 321 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 470 762 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,85%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 29,38%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,1%.

Absolútne ukazovatele

109 228 626 €

11,4 %

27 006 331 €

16,9 %

113 337 732 €

22,4 %

38 098 756 €

-2,5 %

32 436 732 €

30,1 %

Relatívne ukazovatele

37.71 %

2,4 %

1.49

0,2

2.82 %

1,3 %

66.38 %

8,6 %

0.35

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 739 819 € 72,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 875 146 € 8,5 %
Zmena stavu zásob 4 098 481 € %

Aktivácia 1 470 762 € 23,4 %
Náklady na predaj tovaru 1 436 233 € 83,1 %
Náklady na materiál, energie 39 816 984 € 33,9 %
Služby 8 924 660 € -29,4 %
Pridaná hodnota 27 006 331 € 16,9 %
Osobné náklady 18 132 582 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 870 007 € 9,9 %
Opravné položky -446 418 € -189,7 %
Ostatné výnosy 7 284 775 € -8,8 %
Iné prevádzkové náklady 13 672 286 € 68,1 %
Zisk z predaja majetku 8 227 € 52,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -929 124 € -192,5 %
HV z finančnej činnosti 4 967 308 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 038 184 € 128,5 %
Daň 844 454 € 114,5 %
HV po zdanení 3 193 730 € 132,5 %
EBITDA 2 486 238 € -45,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
113 337 732 € 22,4 %
 
Neobežný majetok 20 336 362 € -10,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 586 646 € -11,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 201 867 € 54,3 %
Dlhodobý finančný majetok 547 849 € 7,2 %
 
Obežný majetok 92 931 780 € 33,3 %
Zásoby 9 926 108 € 92,6 %
Dlhodobé pohľadávky 311 411 € 2,2 %
Krátkodobé pohľadávky 11 059 087 € -19,7 %
Krátkodobý finančný majetok 61 923 312 € 63,0 %
Finančné účty 9 711 862 € -22,3 %
 
Časové rozlíšenie 69 590 € 4,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 113 337 732 € 22,4 %
 
Vlastné imanie
38 098 756 € -2,5 %
Základné imanie 23 058 836 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 167 653 € 0,7 %
HV minulých rokov 7 678 537 € -27,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 193 730 € 132,5 %
 
Záväzky 26 136 376 € 17,6 %
Dlhodobé záväzky 1 295 714 € -9,0 %
Krátkodobé záväzky 11 150 627 € -16,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 13 690 035 € 82,4 %
 
Časové rozlíšenie 49 102 600 € 57,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?