SLOVMAG, a.s. Lubeník

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVMAG, a.s. Lubeník
Sídlo:
Lubeník 236
04918 Lubeník
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/402/S
Od 1.3.1994, posledná zmena 22.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexander Novota
  • Ing. Slavomír Sabol
  • Matthias Normann
IČO:
31686184
DIČ:
2020500130

IČ DPH:

SK2020500130
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1994
SK NACE (RÚZ):
23200 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Základné imanie:
3 466 318 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma SLOVMAG, a.s. Lubeník dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 48 452 453 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 622 058 EUR vzrástol medziročne o 252 395 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,26% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 36,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,79%.

Absolútne ukazovatele

49 026 003 €

-34,3 %

12 473 332 €

-0,2 %

52 558 238 €

-18,9 %

26 082 028 €

6,6 %

16 398 060 €

4,5 %

Relatívne ukazovatele

25.74 %

5,7 %

1.46

0,1

3.09 %

1,0 %

50.37 %

-11,9 %

0.54

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 748 226 € -83,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 704 227 € -9,3 %
Zmena stavu zásob -4 306 745 € -171,0 %
Aktivácia 136 091 € 59,8 %
Náklady na predaj tovaru 1 676 478 € -83,4 %
Náklady na materiál, energie 26 186 594 € -36,8 %
Služby 3 945 395 € -9,7 %
Pridaná hodnota 12 473 332 € -0,2 %
Osobné náklady 8 554 323 € -8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 725 214 € -12,8 %
Opravné položky 640 000 € %

Ostatné výnosy 3 292 850 € -21,0 %
Iné prevádzkové náklady 3 154 975 € -20,0 %
Zisk z predaja majetku 78 325 € 80,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 769 995 € 25,1 %
HV z finančnej činnosti -235 407 € -273,3 %
z toho Nákladové úroky 500 110 € 149,1 %
HV pred zdanením 1 534 588 € -1,0 %
Daň -87 470 € -148,3 %
HV po zdanení 1 622 058 € 18,4 %
EBITDA 3 416 884 € 2,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 558 238 € -18,9 %
 
Neobežný majetok 19 677 906 € -6,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 664 894 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 012 € -46,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 847 497 € -24,8 %
Zásoby 19 326 410 € -31,5 %
Dlhodobé pohľadávky 87 539 € 28,1 %
Krátkodobé pohľadávky 8 760 353 € -21,8 %
Krátkodobý finančný majetok 4 669 280 € 11,9 %
Finančné účty 3 915 € 54,5 %
 
Časové rozlíšenie 32 835 € -66,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 558 238 € -18,9 %
 
Vlastné imanie
26 082 028 € 6,6 %
Základné imanie 3 466 318 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 719 997 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 273 655 € 12,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 622 058 € 18,4 %
 
Záväzky 24 409 504 € -37,5 %
Dlhodobé záväzky 1 209 947 € -6,4 %
Krátkodobé záväzky 6 591 058 € -68,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 364 680 € -35,5 %
Bankové úvery krátkodobé 7 736 969 € 36,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 506 850 € -11,4 %
 
Časové rozlíšenie 2 066 706 € 66,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?