SLOVMAG, a.s. Lubeník

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVMAG, a.s. Lubeník
Sídlo:
Lubeník 236
04918 Lubeník
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/402/S
Od 1.3.1994, posledná zmena 22.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexander Novota
  • Ing. Slavomír Sabol
  • Matthias Normann
IČO:
31686184
DIČ:
2020500130

IČ DPH:

SK2020500130
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1994
SK NACE (RÚZ):
23200 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Základné imanie:
3 466 318 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.04.2023 ako riadna.

Firma SLOVMAG, a.s. Lubeník dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 62 333 223 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 369 663 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,82%.

Absolútne ukazovatele

74 635 109 €

59,9 %

12 501 378 €

21,5 %

64 775 201 €

8,7 %

24 459 969 €

-8,0 %

15 694 470 €

30,9 %

Relatívne ukazovatele

20.06 %

-2,6 %

1.33

0,2

2.11 %

3,5 %

62.24 %

6,9 %

0.40

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 822 939 € 42,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 510 284 € 36,6 %
Zmena stavu zásob 6 065 174 € %

Aktivácia 85 138 € -96,7 %
Náklady na predaj tovaru 10 109 685 € 39,3 %
Náklady na materiál, energie 41 448 452 € 72,3 %
Služby 4 366 927 € 29,9 %
Pridaná hodnota 12 501 378 € 21,5 %
Osobné náklady 9 378 891 € 0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 978 404 € 12,0 %
Opravné položky 57 093 € %

Ostatné výnosy 4 170 604 € 155,7 %
Iné prevádzkové náklady 3 943 269 € 194,6 %
Zisk z predaja majetku 43 336 € 157,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 414 754 € %

HV z finančnej činnosti 135 827 € 171,4 %
z toho Nákladové úroky 200 728 € 51,2 %
HV pred zdanením 1 550 581 € %

Daň 180 918 € 14,7 %
HV po zdanení 1 369 663 € 267,2 %
EBITDA 3 349 822 € 162,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
64 775 201 € 8,7 %
 
Neobežný majetok 21 002 636 € -21,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 978 233 € -21,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 24 403 € -29,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 43 675 053 € 33,2 %
Zásoby 28 224 239 € 33,3 %
Dlhodobé pohľadávky 68 329 € 9,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 205 990 € 46,6 %
Krátkodobý finančný majetok 4 173 961 € 6,9 %
Finančné účty 2 534 € -77,2 %
 
Časové rozlíšenie 97 512 € 135,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 64 775 201 € 8,7 %
 
Vlastné imanie
24 459 969 € -8,0 %
Základné imanie 3 466 318 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 719 997 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 903 991 € -28,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 369 663 € 267,2 %
 
Záväzky 39 072 778 € 30,0 %
Dlhodobé záväzky 1 292 640 € -41,4 %
Krátkodobé záväzky 21 089 326 € 63,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 664 820 € -30,7 %
Bankové úvery krátkodobé 5 677 986 € 15,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 348 006 € 55,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 242 454 € -57,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?