SPINEA, s.r.o.

Historický názov:
  • SPINEA s.r.o. Košice
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SPINEA, s.r.o.
Sídlo:
Ku Magašu 702/3
08001 Haniska
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/10314/P
Od 5.4.1994, posledná zmena 31.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Karl Andreas Röllgen
IČO:
31687580
DIČ:
2020485797

IČ DPH:

SK2020485797
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1995
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
9 825 667 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Timken Europe B.V. (99,0%)
  • Timken Netherlands Holdings B.V. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.09.2023 ako riadna.

Firma SPINEA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 858 658 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,27%. Dosiahnutá strata je 5 000 072 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,73%.

Absolútne ukazovatele

51 739 200 €

-3,4 %

14 543 064 €

-17,7 %

174 993 907 €

97,4 %

138 373 400 €

%

-7 039 081 €

64,8 %

Relatívne ukazovatele

50.39 %

-6,4 %

1.18

-0,3

-2.86 %

-3,8 %

20.93 %

-54,1 %

0.38

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 134 803 € 139,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 723 855 € -7,5 %
Zmena stavu zásob 1 766 236 € -16,5 %
Aktivácia 1 214 969 € 23,5 %
Náklady na predaj tovaru 99 100 € 227,8 %
Náklady na materiál, energie 10 595 667 € 19,0 %
Služby 6 455 958 € -15,1 %
Pridaná hodnota 14 543 064 € -17,7 %
Osobné náklady 12 347 536 € 2,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 987 463 € 67,2 %
Opravné položky 391 503 € %

Ostatné výnosy 16 766 229 € -12,7 %
Iné prevádzkové náklady 15 833 689 € -9,4 %
Zisk z predaja majetku -1 350 380 € %
 
HV z hospodárskej činnosti -5 455 204 € -272,0 %
HV z finančnej činnosti -87 318 € 95,9 %
z toho Nákladové úroky 547 262 € -53,1 %
HV pred zdanením -5 542 522 € %
Daň -542 450 € %
HV po zdanení -5 000 072 € %
EBITDA 2 878 639 € -60,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
174 993 907 € 97,4 %
 
Neobežný majetok 146 234 744 € 111,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 61 727 433 € -4,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 84 359 732 € %

Dlhodobý finančný majetok 147 579 € -9,2 %
 
Obežný majetok 27 534 198 € 50,2 %
Zásoby 15 006 351 € 19,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 10 988 761 € 97,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 539 086 € %

 
Časové rozlíšenie 1 224 965 € -3,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 174 993 907 € 97,4 %
 
Vlastné imanie
138 373 400 € %

Základné imanie 9 825 667 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 47 450 394 € %

HV minulých rokov 86 097 411 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení -5 000 072 € %
 
Záväzky 21 389 839 € -57,9 %
Dlhodobé záväzky 357 408 € -87,2 %
Krátkodobé záväzky 20 565 086 € 172,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 490 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 464 855 € 10,8 %
 
Časové rozlíšenie 15 230 668 € -2,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?