Loading

CHEMES, a.s. Humenné

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CHEMES, a.s. Humenné
Sídlo:
Chemlonská 1
06633 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10544/P
Od 31.8.1994, posledná zmena 16.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ondrej Jurko
  • Ing. Richard Gavaľa
  • Ing. Martin Vinčúr
IČO:
31695426
DIČ:
2020511141

IČ DPH:

SK2020511141
Podľa §4, registrovaný od 31.8.1994
SK NACE (RÚZ):
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Základné imanie:
8 769 426 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma CHEMES, a.s. Humenné dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 836 813 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 67,66%. Dosiahnutá strata 41 637 EUR sa znížila medziročne o 2 687 717 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 54,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,8%.

Absolútne ukazovatele

42 600 679 €

31,6 %

5 642 759 €

%

28 037 787 €

52,1 %

7 194 €

-90,0 %

-1 896 848 €

-5,4 %

Relatívne ukazovatele

14.53 %

14,1 %

2.17

2,1

-0.15 %

14,7 %

99.97 %

0,4 %

0.91

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 132 364 € 51,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 704 449 € 67,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 15 396 € -27,6 %
Náklady na predaj tovaru 106 171 € 59,4 %
Náklady na materiál, energie 27 586 773 € 54,9 %
Služby 5 516 506 € 5,9 %
Pridaná hodnota 5 642 759 € %

Osobné náklady 2 600 741 € -6,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 730 647 € -33,1 %
Opravné položky 43 650 € -29,8 %
Ostatné výnosy 1 356 345 € 26,2 %
Iné prevádzkové náklady 4 682 318 € 47,8 %
Zisk z predaja majetku 1 526 896 € -47,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 468 644 € 115,4 %
HV z finančnej činnosti -15 962 € 75,4 %
z toho Nákladové úroky 39 586 € 16,8 %
HV pred zdanením 452 682 € 114,6 %
Daň 494 319 € 233,2 %
HV po zdanení -41 637 € 98,5 %
EBITDA -327 605 € 93,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 037 787 € 52,1 %
 
Neobežný majetok 5 662 163 € -17,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 017 927 € -19,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 927 € -59,7 %
Dlhodobý finančný majetok 625 309 € 0,0 %
 
Obežný majetok 22 315 914 € 94,0 %
Zásoby 152 412 € -44,9 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 18 186 407 € 276,3 %
Krátkodobý finančný majetok 25 597 € -97,6 %
Finančné účty 3 951 498 € -25,7 %
 
Časové rozlíšenie 59 710 € 6,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 037 787 € 52,1 %
 
Vlastné imanie
7 194 € -90,0 %
Základné imanie 8 769 426 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 263 167 € -0,4 %
HV minulých rokov -13 983 762 € -24,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -41 637 € 98,5 %
 
Záväzky 26 940 162 € 59,1 %
Dlhodobé záväzky 170 111 € 39,7 %
Krátkodobé záväzky 23 182 041 € 100,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 588 010 € 12,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 090 431 € -23,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?