TATRA TEXTIL, s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TATRA TEXTIL, s.r.o.
Sídlo:
Popradská 224
05911 Hozelec
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/1974/P
Od 11.10.1994, posledná zmena 26.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Mag. Josef Müller
IČO:
31697402
DIČ:
2020514463

IČ DPH:

SK2020514463
Podľa §4, registrovaný od 29.11.1994
SK NACE (RÚZ):
13929 Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov
Základné imanie:
650 044 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • August Mayer GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma TATRA TEXTIL, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 595 247 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 009 575 EUR vzrástol medziročne o 870 304 EUR.

Firma predala tovar za 9 065 385 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 287 351 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 68,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 78,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 33,28%.

Absolútne ukazovatele

28 827 454 €

38,0 %

7 872 017 €

35,0 %

15 798 817 €

6,4 %

8 463 140 €

-11,8 %

1 456 454 €

-64,0 %

Relatívne ukazovatele

27.53 %

-0,7 %

2.80

0,0

19.05 %

4,6 %

46.43 %

11,0 %

1.39

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 065 385 € -2,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 529 862 € 71,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 778 034 € -3,0 %
Náklady na materiál, energie 877 116 € 68,1 %
Služby 13 068 080 € 78,3 %
Pridaná hodnota 7 872 017 € 35,0 %
Osobné náklady 2 814 471 € 33,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 213 474 € 6,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 189 020 € -0,4 %
Iné prevádzkové náklady 69 452 € 76,3 %
Zisk z predaja majetku 2 740 € 37,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 966 380 € 45,4 %
HV z finančnej činnosti -34 125 € -27,3 %
z toho Nákladové úroky 22 121 € 79,0 %
HV pred zdanením 3 932 255 € 45,6 %
Daň 922 680 € 64,2 %
HV po zdanení 3 009 575 € 40,7 %
EBITDA 5 177 114 € 33,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 798 817 € 6,4 %
 
Neobežný majetok 10 581 930 € 38,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 568 670 € 39,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 260 € -51,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 168 999 € -27,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 043 739 € 14,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 125 260 € -95,5 %
 
Časové rozlíšenie 47 888 € 4,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 798 817 € 6,4 %
 
Vlastné imanie
8 463 140 € -11,8 %
Základné imanie 650 044 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 65 004 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 738 517 € -29,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 009 575 € 40,7 %
 
Záväzky 6 063 523 € 59,7 %
Dlhodobé záväzky 501 538 € 41,1 %
Krátkodobé záväzky 1 410 080 € 50,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 003 964 € 77,3 %
Bankové úvery krátkodobé 1 078 199 € 39,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 69 742 € 89,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 272 154 € -12,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?