TATRA TEXTIL, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TATRA TEXTIL, s.r.o.
Sídlo:
Popradská 224
05911 Hozelec
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/1974/P
Od 11.10.1994, posledná zmena 26.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Mag. Josef Müller
IČO:
31697402
DIČ:
2020514463

IČ DPH:

SK2020514463
Podľa §4, registrovaný od 29.11.1994
SK NACE (RÚZ):
13929 Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov
Základné imanie:
650 044 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • August Mayer GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma TATRA TEXTIL, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 47 121 263 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 64,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 916 674 EUR vzrástol medziročne o 2 907 099 EUR.

Firma predala tovar za 15 218 319 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 611 112 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 63,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,21%.

Absolútne ukazovatele

47 349 415 €

64,3 %

12 864 127 €

63,4 %

19 629 235 €

24,2 %

13 111 515 €

54,9 %

5 077 492 €

248,6 %

Relatívne ukazovatele

27.30 %

-0,2 %

3.31

0,5

30.14 %

11,1 %

33.20 %

-13,2 %

2.44

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 218 319 € 67,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 902 944 € 63,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 607 207 € 71,2 %
Náklady na materiál, energie 1 267 722 € 44,5 %
Služby 21 382 207 € 63,6 %
Pridaná hodnota 12 864 127 € 63,4 %
Osobné náklady 3 889 824 € 38,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 498 844 € 23,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 188 561 € -0,2 %
Iné prevádzkové náklady 55 888 € -19,5 %
Zisk z predaja majetku -5 134 € -287,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 602 998 € 91,7 %
HV z finančnej činnosti -59 265 € -73,7 %
z toho Nákladové úroky 34 520 € 56,1 %
HV pred zdanením 7 543 733 € 91,8 %
Daň 1 627 059 € 76,3 %
HV po zdanení 5 916 674 € 96,6 %
EBITDA 9 106 976 € 75,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 629 235 € 24,2 %
 
Neobežný majetok 11 020 035 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 017 197 € 4,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 838 € -78,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 557 967 € 65,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 8 036 112 € 59,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 521 855 € %

 
Časové rozlíšenie 51 233 € 7,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 629 235 € 24,2 %
 
Vlastné imanie
13 111 515 € 54,9 %
Základné imanie 650 044 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 65 004 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 479 793 € 36,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 916 674 € 96,6 %
 
Záväzky 5 431 736 € -10,4 %
Dlhodobé záväzky 584 121 € 16,5 %
Krátkodobé záväzky 1 738 040 € 23,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 296 280 € -23,6 %
Bankové úvery krátkodobé 707 684 € -34,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 105 611 € 51,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 085 984 € -14,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?