Auto Gábriel, s.r.o. Košice

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Sídlo:
Osloboditeľov č. 70
04017 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/5424/V
Od 7.11.1994, posledná zmena 21.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Pavol Gábriel
IČO:
31699090
DIČ:
2020481771

IČ DPH:

SK2020481771
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1996
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
8 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Juraj Gábriel (50,0%)
  • Pavol Gábriel (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma Auto Gábriel, s.r.o. Košice dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 775 848 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 232 442 EUR vzrástol medziročne o 414 193 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,21% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 117 045 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 822 577 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,02%.

Absolútne ukazovatele

33 760 783 €

14,2 %

5 067 268 €

27,2 %

20 216 278 €

18,4 %

13 123 140 €

10,6 %

4 499 644 €

26,0 %

Relatívne ukazovatele

15.46 %

1,4 %

1.72

0,1

6.10 %

1,3 %

35.09 %

4,6 %

0.96

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 117 045 € 15,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 658 803 € 18,0 %
Zmena stavu zásob 52 719 € 100,0 %
Aktivácia 62 829 € 42,1 %
Náklady na predaj tovaru 26 294 468 € 14,2 %
Náklady na materiál, energie 612 777 € 25,4 %
Služby 916 883 € 10,2 %
Pridaná hodnota 5 067 268 € 27,2 %
Osobné náklady 2 938 391 € 16,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 647 932 € 9,1 %
Opravné položky 602 € -82,5 %
Ostatné výnosy 92 239 € -53,2 %
Iné prevádzkové náklady 178 239 € 12,8 %
Zisk z predaja majetku 219 444 € 18,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 613 787 € 49,7 %
HV z finančnej činnosti -49 876 € -23,0 %
z toho Nákladové úroky 20 329 € 57,1 %
HV pred zdanením 1 563 911 € 50,8 %
Daň 331 469 € 51,3 %
HV po zdanení 1 232 442 € 50,6 %
EBITDA 2 042 275 € 37,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 216 278 € 18,4 %
 
Neobežný majetok 9 518 076 € 2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 352 367 € 2,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 165 709 € 14,9 %
 
Obežný majetok 10 690 960 € 37,6 %
Zásoby 4 730 525 € 57,0 %
Dlhodobé pohľadávky 17 747 € 209,3 %
Krátkodobé pohľadávky 653 754 € -5,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 288 934 € 30,3 %
 
Časové rozlíšenie 7 242 € -49,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 216 278 € 18,4 %
 
Vlastné imanie
13 123 140 € 10,6 %
Základné imanie 8 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 766 260 € 1,2 %
HV minulých rokov 10 116 438 € 8,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 232 442 € 50,6 %
 
Záväzky 7 014 075 € 35,7 %
Dlhodobé záväzky 866 671 € -10,7 %
Krátkodobé záväzky 6 101 748 € 46,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 45 656 € 41,7 %
 
Časové rozlíšenie 79 063 € 107,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?