ZASTROVA, a.s.

Historický názov:
  • Zamagurská strojáreň a vagónka a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZASTROVA, a.s.
Sídlo:
SNP 86
06101 Spišská Stará Ves
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10019/P
Od 1.12.1994, posledná zmena 19.11.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Hudáč
  • Ing. Marek Kasina, PhD.
  • Ing. Peter Výrostek
IČO:
31699855
DIČ:
2020516135

IČ DPH:

SK2020516135
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1994
SK NACE (RÚZ):
29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Základné imanie:
1 490 564 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma ZASTROVA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 892 628 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 63,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 723 554 EUR poklesol medziročne o 453 726 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,28% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 381 975 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 76,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,69%.

Absolútne ukazovatele

40 396 858 €

55,0 %

5 339 915 €

8,8 %

14 161 603 €

13,5 %

1 837 477 €

63,2 %

-1 813 072 €

5,8 %

Relatívne ukazovatele

13.73 %

-6,9 %

1.22

-0,2

5.11 %

-4,3 %

87.02 %

-4,0 %

0.25

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 892 628 € 63,4 %
Zmena stavu zásob 160 532 € -89,1 %
Aktivácia 381 975 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 29 600 619 € 76,1 %
Služby 4 494 601 € 24,2 %
Pridaná hodnota 5 339 915 € 8,8 %
Osobné náklady 4 382 761 € 22,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 531 865 € -7,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 173 377 € 19,8 %
Iné prevádzkové náklady 163 046 € -24,9 %
Zisk z predaja majetku 598 603 € 33,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 034 223 € -9,0 %
HV z finančnej činnosti -88 917 € -0,9 %
z toho Nákladové úroky 85 291 € 1,4 %
HV pred zdanením 945 306 € -9,8 %
Daň 221 752 € 272,3 %
HV po zdanení 723 554 € -38,5 %
EBITDA 967 485 € -23,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 161 603 € 13,5 %
 
Neobežný majetok 5 537 570 € 5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 504 543 € 6,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 027 € -59,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 601 568 € 19,6 %
Zásoby 5 858 071 € 16,8 %
Dlhodobé pohľadávky 258 989 € -14,7 %
Krátkodobé pohľadávky 2 472 352 € 33,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 156 € -18,2 %
 
Časové rozlíšenie 22 465 € 76,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 161 603 € 13,5 %
 
Vlastné imanie
1 837 477 € 63,2 %
Základné imanie 1 490 564 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 172 039 € 216,8 %
HV minulých rokov -548 680 € 65,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 723 554 € -38,5 %
 
Záväzky 11 791 805 € 9,9 %
Dlhodobé záväzky 292 609 € -2,5 %
Krátkodobé záväzky 7 154 184 € 37,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 500 000 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 491 611 € 0,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 353 401 € 58,9 %
 
Časové rozlíšenie 532 321 € -14,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?