Terichem Tervakoski, a.s.

Historický názov:
 • TERICHEM, a.s.
 • TERICHEM, akciová spoločnosť
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Terichem Tervakoski, a.s.
Sídlo:
Štúrova 101
05921 Svit
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/205/P
Od 30.3.1995, posledná zmena 25.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Alena Balogová
 • Ing. Ladislav Dunaj
 • Ing. Martin Ľach
 • Jari Pekka Nurminen
 • Mikael Nils Johan Albäck
 • Stefan Hans-Erik Kaptens
IČO:
31705472
DIČ:
2020517125

IČ DPH:

SK2020517125
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
6 385 248 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Terichem Tervakoski, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 62 696 680 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 701 740 EUR poklesol medziročne o 926 265 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,91%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,25%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,4%.

Absolútne ukazovatele

66 288 576 €

-4,2 %

20 754 088 €

-2,8 %

68 905 970 €

21,5 %

45 480 053 €

17,9 %

18 596 734 €

31,8 %

Relatívne ukazovatele

33.10 %

0,6 %

2.41

-0,3

11.18 %

-4,0 %

34.00 %

2,0 %

1.48

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 224 015 € 4,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 472 665 € -7,8 %
Zmena stavu zásob 1 655 745 € 31,2 %
Aktivácia 1 469 235 € -15,8 %
Náklady na predaj tovaru 16 107 363 € 6,4 %
Náklady na materiál, energie 25 787 727 € -11,9 %
Služby 3 132 326 € 4,2 %
Pridaná hodnota 20 754 088 € -2,8 %
Osobné náklady 8 603 558 € 8,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 029 845 € -18,7 %
Opravné položky 40 156 € 256,2 %
Ostatné výnosy 325 356 € 8,7 %
Iné prevádzkové náklady 218 630 € 2,5 %
Zisk z predaja majetku 81 391 € 48,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 308 802 € -6,8 %
HV z finančnej činnosti -543 570 € %
z toho Nákladové úroky 454 108 € %

HV pred zdanením 9 765 232 € -10,7 %
Daň 2 063 492 € -10,7 %
HV po zdanení 7 701 740 € -10,7 %
EBITDA 12 257 256 € -9,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
68 905 970 € 21,5 %
 
Neobežný majetok 39 584 485 € 23,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 696 084 € 23,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 348 € -5,2 %
Dlhodobý finančný majetok 11 885 053 € 24,6 %
 
Obežný majetok 29 249 403 € 18,6 %
Zásoby 13 484 664 € 28,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 15 074 600 € 7,6 %
Krátkodobý finančný majetok 1 000 € 0,0 %
Finančné účty 689 139 € %

 
Časové rozlíšenie 72 082 € -14,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 68 905 970 € 21,5 %
 
Vlastné imanie
45 480 053 € 17,9 %
Základné imanie 6 385 248 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 771 102 € 45,4 %
HV minulých rokov 25 621 963 € 30,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 701 740 € -10,7 %
 
Záväzky 23 422 178 € 30,0 %
Dlhodobé záväzky 1 558 499 € -14,4 %
Krátkodobé záväzky 10 699 589 € 33,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 10 558 800 € 95,8 %
Bankové úvery krátkodobé 21 423 € -99,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 583 867 € 97,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 739 € -96,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?