Terichem Tervakoski, a.s.

Historický názov:
 • TERICHEM, a.s.
 • TERICHEM, akciová spoločnosť
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Terichem Tervakoski, a.s.
Sídlo:
Štúrova 101
05921 Svit
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/205/P
Od 30.3.1995, posledná zmena 25.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Alena Balogová
 • Ing. Ladislav Dunaj
 • Ing. Martin Ľach
 • Jari Pekka Nurminen
 • Mikael Nils Johan Albäck
 • Stefan Hans-Erik Kaptens
IČO:
31705472
DIČ:
2020517125

IČ DPH:

SK2020517125
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
6 385 248 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma Terichem Tervakoski, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 784 637 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 628 005 EUR vzrástol medziročne o 2 739 871 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,57%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,32%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,68%.

Absolútne ukazovatele

69 198 381 €

26,5 %

21 357 798 €

25,2 %

56 699 516 €

10,8 %

38 565 541 €

18,7 %

14 113 237 €

132,9 %

Relatívne ukazovatele

32.47 %

-0,4 %

2.69

0,3

15.22 %

3,7 %

31.98 %

-4,5 %

1.34

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 469 985 € 28,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 314 652 € 26,1 %
Zmena stavu zásob 1 262 364 € 80,9 %
Aktivácia 1 745 623 € 18,2 %
Náklady na predaj tovaru 15 144 647 € 26,2 %
Náklady na materiál, energie 29 274 132 € 30,6 %
Služby 3 004 773 € 14,3 %
Pridaná hodnota 21 357 798 € 25,2 %
Osobné náklady 7 937 174 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 495 820 € -2,5 %
Opravné položky 11 274 € 48,6 %
Ostatné výnosy 299 340 € 52,2 %
Iné prevádzkové náklady 213 320 € 9,3 %
Zisk z predaja majetku 55 000 € -78,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 065 824 € 46,0 %
HV z finančnej činnosti -127 797 € -9,6 %
z toho Nákladové úroky 109 378 € 16,8 %
HV pred zdanením 10 938 027 € 46,6 %
Daň 2 310 022 € 46,8 %
HV po zdanení 8 628 005 € 46,5 %
EBITDA 13 506 644 € 36,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 699 516 € 10,8 %
 
Neobežný majetok 31 962 257 € 9,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 419 917 € 19,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 530 € -19,6 %
Dlhodobý finančný majetok 9 538 810 € -8,2 %
 
Obežný majetok 24 652 680 € 12,6 %
Zásoby 10 471 367 € 29,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 14 012 870 € 2,9 %
Krátkodobý finančný majetok 1 000 € 0,0 %
Finančné účty 167 443 € -14,9 %
 
Časové rozlíšenie 84 579 € 54,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 699 516 € 10,8 %
 
Vlastné imanie
38 565 541 € 18,7 %
Základné imanie 6 385 248 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 969 927 € -24,9 %
HV minulých rokov 19 582 361 € 31,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 628 005 € 46,5 %
 
Záväzky 18 021 586 € -2,7 %
Dlhodobé záväzky 1 820 664 € -17,5 %
Krátkodobé záväzky 8 034 079 € -8,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 393 700 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 477 554 € -64,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 295 589 € -47,2 %
 
Časové rozlíšenie 112 389 € -20,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?