STRIP, a.s. Košice

Historický názov:
  • STRIP, akciová spoločnosť Košice
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STRIP, a.s. Košice
Sídlo:
Pri Krásnej 4
04012 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/588/V
Od 4.4.1995, posledná zmena 22.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Darko Karlovský
  • Kamila Karlovská
  • Mgr. Vanda Švecová
IČO:
31705723
DIČ:
2020492914

IČ DPH:

SK7020000075
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
24320 Valcovanie pásov za studena
Základné imanie:
13 931 750 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma STRIP, a.s. Košice dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 18 831 731 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 34,15%. Dosiahnutá strata je 316 348 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,88% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 112 568 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 28,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,16%.

Absolútne ukazovatele

19 039 941 €

-34,5 %

1 238 986 €

-36,2 %

27 280 347 €

-8,2 %

15 112 505 €

-12,3 %

4 887 913 €

-8,5 %

Relatívne ukazovatele

6.58 %

-0,2 %

1.11

-0,6

-1.16 %

-4,4 %

44.60 %

2,6 %

1.31

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 671 154 € -55,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 16 160 577 € -28,5 %
Zmena stavu zásob -209 815 € -25,6 %
Aktivácia 112 568 € -11,6 %
Náklady na predaj tovaru 2 621 859 € -56,0 %
Náklady na materiál, energie 14 380 655 € -28,6 %
Služby 495 968 € -4,1 %
Pridaná hodnota 1 238 986 € -36,2 %
Osobné náklady 1 119 220 € -1,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 260 635 € 23,9 %
Opravné položky -1 960 € 99,7 %
Ostatné výnosy 19 130 € 130,9 %
Iné prevádzkové náklady 86 450 € -4,1 %
Zisk z predaja majetku 102 468 € -32,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -106 745 € -107,9 %
HV z finančnej činnosti -244 444 € -116,0 %
z toho Nákladové úroky 348 809 € 33,6 %
HV pred zdanením -351 189 € -128,4 %
Daň -34 841 € -113,3 %
HV po zdanení -316 348 € -132,4 %
EBITDA 48 438 € -93,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 280 347 € -8,2 %
 
Neobežný majetok 11 939 730 € -10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 526 016 € 11,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 30 523 € 9,4 %
Dlhodobý finančný majetok 8 383 191 € -17,0 %
 
Obežný majetok 15 331 151 € -6,6 %
Zásoby 2 143 947 € -21,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 710 287 € -35,7 %
Krátkodobé pohľadávky 11 466 128 € 4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 789 € -77,7 %
 
Časové rozlíšenie 9 466 € -29,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 280 347 € -8,2 %
 
Vlastné imanie
15 112 505 € -12,3 %
Základné imanie 13 931 750 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 044 692 € -22,0 %
HV minulých rokov -4 547 589 € 16,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -316 348 € -132,4 %
 
Záväzky 12 165 534 € -2,7 %
Dlhodobé záväzky 237 015 € -81,1 %
Krátkodobé záväzky 2 123 376 € 95,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 137 518 € 15,4 %
Bankové úvery krátkodobé 6 616 733 € -9,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 50 892 € -43,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 308 € 259,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?