STRIP, a.s. Košice

Historický názov:
  • STRIP, akciová spoločnosť Košice
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STRIP, a.s. Košice
Sídlo:
Pri Krásnej 4
04012 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/588/V
Od 4.4.1995, posledná zmena 22.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Darko Karlovský
  • Kamila Karlovská
  • Mgr. Vanda Švecová
IČO:
31705723
DIČ:
2020492914

IČ DPH:

SK7020000075
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
24320 Valcovanie pásov za studena
Základné imanie:
13 931 750 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.04.2023 ako riadna.

Firma STRIP, a.s. Košice dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 599 872 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 975 149 EUR poklesol medziročne o 291 975 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 77,76% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 25,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,57%.

Absolútne ukazovatele

29 077 220 €

-8,1 %

1 942 495 €

-55,6 %

29 731 960 €

-4,9 %

17 232 990 €

13,9 %

5 341 971 €

-19,3 %

Relatívne ukazovatele

6.79 %

-7,9 %

1.72

-1,9

3.28 %

-0,8 %

42.04 %

-9,6 %

1.31

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 989 523 € -3,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 22 610 349 € -4,0 %
Zmena stavu zásob -167 035 € -140,2 %
Aktivácia 127 361 € -39,2 %
Náklady na predaj tovaru 5 961 764 € -1,5 %
Náklady na materiál, energie 20 136 451 € 4,5 %
Služby 517 095 € -25,5 %
Pridaná hodnota 1 942 495 € -55,6 %
Osobné náklady 1 132 398 € -6,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 210 302 € 26,9 %
Opravné položky -678 013 € -199,6 %
Ostatné výnosy 8 285 € -39,2 %
Iné prevádzkové náklady 90 117 € -2,2 %
Zisk z predaja majetku 151 141 € -20,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 349 510 € -44,5 %
HV z finančnej činnosti -113 162 € 83,4 %
z toho Nákladové úroky 261 098 € -9,8 %
HV pred zdanením 1 236 348 € -29,2 %
Daň 261 199 € -45,6 %
HV po zdanení 975 149 € -23,0 %
EBITDA 728 265 € -69,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 731 960 € -4,9 %
 
Neobežný majetok 13 299 382 € 29,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 172 175 € 188,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 910 € -27,3 %
Dlhodobý finančný majetok 10 099 297 € 10,2 %
 
Obežný majetok 16 419 169 € -21,6 %
Zásoby 2 743 850 € -53,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 658 085 € -8,2 %
Krátkodobé pohľadávky 10 968 824 € -8,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 48 410 € -55,4 %
 
Časové rozlíšenie 13 409 € 39,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 731 960 € -4,9 %
 
Vlastné imanie
17 232 990 € 13,9 %
Základné imanie 13 931 750 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 751 314 € 19,4 %
HV minulých rokov -5 425 223 € 17,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 975 149 € -23,0 %
 
Záväzky 12 498 328 € -22,5 %
Dlhodobé záväzky 1 255 837 € -0,6 %
Krátkodobé záväzky 1 084 502 € -78,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 719 979 € -16,9 %
Bankové úvery krátkodobé 7 347 378 € 15,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 90 632 € -40,4 %
 
Časové rozlíšenie 642 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?