Baliarne obchodu, a. s. Poprad

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Baliarne obchodu, a. s. Poprad
Sídlo:
Hraničná 664/16
05801 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/212/P
Od 1.5.1995, posledná zmena 7.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Mečiar
  • Ing. Igor Matušek, PhD.
  • Ing. Iveta Bočkaiová
  • Ing. Miroslav Jaška
  • Ing. Rastislav Adamča
  • Pavol Husár
  • Viliam Matušek
IČO:
31707874
DIČ:
2020514694

IČ DPH:

SK2020514694
Podľa §4, registrovaný od 18.5.1995
SK NACE (RÚZ):
10830 Spracovanie čaju a kávy
Základné imanie:
9 844 450 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 15.03.2024 ako riadna.

Firma Baliarne obchodu, a. s. Poprad dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 128 295 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,81%. Dosiahnutá strata je 49 635 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,22% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 309 771 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,9%.

Absolútne ukazovatele

33 780 264 €

11,1 %

9 395 435 €

-16,4 %

32 068 792 €

-4,5 %

26 225 592 €

-5,6 %

17 051 203 €

-16,1 %

Relatívne ukazovatele

28.36 %

-9,6 %

1.18

-0,4

-0.15 %

-5,7 %

18.22 %

0,9 %

2.78

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 626 480 € 30,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 501 815 € 11,5 %
Zmena stavu zásob -8 182 € -102,0 %
Aktivácia 309 771 € 28,6 %
Náklady na predaj tovaru 241 853 € 47,6 %
Náklady na materiál, energie 18 585 497 € 32,8 %
Služby 5 209 344 € 6,7 %
Pridaná hodnota 9 395 435 € -16,4 %
Osobné náklady 7 971 203 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 311 221 € -2,7 %
Opravné položky -2 313 € 62,6 %
Ostatné výnosy 213 830 € %

Iné prevádzkové náklady 357 466 € 14,8 %
Zisk z predaja majetku 20 079 € 12,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -10 478 € -100,4 %
HV z finančnej činnosti -36 853 € 72,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -47 331 € -102,0 %
Daň 2 304 € -99,5 %
HV po zdanení -49 635 € -102,7 %
EBITDA 1 278 351 € -66,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 068 792 € -4,5 %
 
Neobežný majetok 11 003 471 € 18,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 956 107 € 19,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 47 234 € -30,0 %
Dlhodobý finančný majetok 130 € 0,0 %
 
Obežný majetok 21 009 495 € -13,4 %
Zásoby 9 912 801 € -32,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 447 088 € 14,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 649 606 € 18,0 %
 
Časové rozlíšenie 55 826 € -24,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 068 792 € -4,5 %
 
Vlastné imanie
26 225 592 € -5,6 %
Základné imanie 9 844 450 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 781 654 € -2,5 %
HV minulých rokov 12 649 123 € 3,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -49 635 € -102,7 %
 
Záväzky 5 843 200 € 0,4 %
Dlhodobé záväzky 1 451 939 € -4,1 %
Krátkodobé záväzky 4 014 118 € -0,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 377 143 € 32,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?