Baliarne obchodu, a. s. Poprad

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Baliarne obchodu, a. s. Poprad
Sídlo:
Hraničná 664/16
05801 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/212/P
Od 1.5.1995, posledná zmena 31.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Mečiar
  • Ing. Igor Matušek, PhD.
  • Ing. Iveta Bočkaiová
  • Ing. Miroslav Jaška
  • Ing. Rastislav Adamča
  • Pavol Husár
  • Viliam Matušek
IČO:
31707874
DIČ:
2020514694

IČ DPH:

SK2020514694
Podľa §4, registrovaný od 18.5.1995
SK NACE (RÚZ):
10830 Spracovanie čaju a kávy
Základné imanie:
9 844 450 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Baliarne obchodu, a. s. Poprad dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 630 297 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 854 786 EUR poklesol medziročne o 709 720 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,86% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,55%.

Absolútne ukazovatele

30 409 009 €

10,6 %

11 244 606 €

-0,3 %

33 591 917 €

3,3 %

27 773 348 €

0,9 %

20 315 761 €

2,1 %

Relatívne ukazovatele

37.95 %

-3,2 %

1.58

-0,2

5.52 %

-2,4 %

17.32 %

2,0 %

2.38

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 480 535 € 15,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 149 762 € 8,2 %
Zmena stavu zásob 412 465 € 284,5 %
Aktivácia 240 846 € -4,5 %
Náklady na predaj tovaru 163 880 € 26,3 %
Náklady na materiál, energie 13 999 712 € 19,1 %
Služby 4 880 354 € 19,0 %
Pridaná hodnota 11 244 606 € -0,3 %
Osobné náklady 7 123 792 € 13,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 347 694 € -8,4 %
Opravné položky -6 180 € -111,0 %
Ostatné výnosy 20 061 € 20,7 %
Iné prevádzkové náklady 311 381 € 23,5 %
Zisk z predaja majetku 17 779 € -23,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 500 815 € -26,4 %
HV z finančnej činnosti -135 699 € 4,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 365 116 € -27,4 %
Daň 510 330 € -26,2 %
HV po zdanení 1 854 786 € -27,7 %
EBITDA 3 824 550 € -19,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 591 917 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 9 255 870 € -0,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 188 309 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 67 431 € 4,7 %
Dlhodobý finančný majetok 130 € 3,2 %
 
Obežný majetok 24 262 634 € 4,8 %
Zásoby 14 777 476 € 21,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 004 335 € 20,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 480 823 € -23,4 %
 
Časové rozlíšenie 73 413 € 7,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 591 917 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
27 773 348 € 0,9 %
Základné imanie 9 844 450 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 879 775 € 2,4 %
HV minulých rokov 12 194 337 € 7,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 854 786 € -27,7 %
 
Záväzky 5 818 569 € 16,4 %
Dlhodobé záväzky 1 513 547 € 5,8 %
Krátkodobé záväzky 4 020 286 € 21,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 284 736 € 13,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?