ViaPharma SK s. r. o.

Historický názov:
 • MEDICAL GROUP SK a.s.
 • MARTEK MEDICAL SK a.s.
 • FAKON, akciová spoločnosť Košice
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ViaPharma SK s. r. o.
Sídlo:
Digital Park II, Einsteinova 23
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/164957/B
Od 17.5.1995, posledná zmena 1.6.2023
Štatutárny orgán:
 • Emil Huraj, MBA
 • Ing. Jaroslav Kypr
 • Ing. Juraj Bóna
 • Ing. Marián Jánoš, MBA
IČO:
31708030
DIČ:
2020481936

IČ DPH:

SK2020481936
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2001
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
1 659 700 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Dr.Max Holding SK, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma ViaPharma SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 133 630 849 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 425 339 EUR vzrástol medziročne o 176 267 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 133 590 714 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 496 072 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 117,3%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,84%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,84%.

Absolútne ukazovatele

136 369 139 €

15,7 %

3 248 528 €

18,1 %

44 027 665 €

62,3 %

2 857 754 €

17,5 %

855 519 €

-30,8 %

Relatívne ukazovatele

2.43 %

0,1 %

1.65

-0,1

0.97 %

0,0 %

93.51 %

2,5 %

0.85

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 133 590 714 € 13,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 135 € 35,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 129 094 642 € 12,2 %
Náklady na materiál, energie 490 018 € 117,3 %
Služby 704 520 € 19,8 %
Pridaná hodnota 3 248 528 € 18,1 %
Osobné náklady 1 963 098 € 24,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 192 147 € -2,2 %
Opravné položky 324 441 € 170,3 %
Ostatné výnosy 2 098 274 € %

Iné prevádzkové náklady 2 021 132 € %

Zisk z predaja majetku 1 564 € -91,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 940 689 € 66,5 %
HV z finančnej činnosti -272 297 € -29,8 %
z toho Nákladové úroky 250 985 € 44,4 %
HV pred zdanením 668 392 € 88,1 %
Daň 243 053 € 128,8 %
HV po zdanení 425 339 € 70,8 %
EBITDA 1 131 272 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
44 027 665 € 62,3 %
 
Neobežný majetok 2 027 447 € 93,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 837 029 € 75,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 190 418 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 41 973 181 € 61,2 %
Zásoby 6 816 685 € 22,1 %
Dlhodobé pohľadávky 156 542 € -14,7 %
Krátkodobé pohľadávky 33 952 068 € 67,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 047 886 € %

 
Časové rozlíšenie 27 037 € -27,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 027 665 € 62,3 %
 
Vlastné imanie
2 857 754 € 17,5 %
Základné imanie 1 659 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 331 940 € 0,0 %
HV minulých rokov 440 775 € 129,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 425 339 € 70,8 %
 
Záväzky 41 169 536 € 66,7 %
Dlhodobé záväzky 4 466 € 200,3 %
Krátkodobé záväzky 40 987 782 € 185,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 177 288 € %

 
Časové rozlíšenie 375 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?