FRUCONA Košice, a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FRUCONA Košice, a.s.
Sídlo:
Textilná 6
04262 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/613/V
Od 12.6.1995, posledná zmena 30.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Rastislav Machunka
  • Ing. Ján Király
  • Ing. Jaroslav Varga
IČO:
31709346
DIČ:
2020493288

IČ DPH:

SK2020493288
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1995
SK NACE (RÚZ):
10390 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Základné imanie:
1 361 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma FRUCONA Košice, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 310 333 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 321 942 EUR poklesol medziročne o 907 335 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 82,13% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 772 957 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 694 971 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,26%.

Absolútne ukazovatele

35 034 329 €

1,8 %

2 805 141 €

18,6 %

13 324 623 €

10,5 %

8 697 872 €

1,4 %

4 338 467 €

3,1 %

Relatívne ukazovatele

8.96 %

0,1 %

1.37

0,1

2.42 %

-7,8 %

34.72 %

5,8 %

1.05

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 772 957 € 17,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 537 376 € 17,3 %
Zmena stavu zásob 128 230 € 139,3 %
Aktivácia 57 798 € -0,4 %
Náklady na predaj tovaru 26 077 986 € 15,8 %
Náklady na materiál, energie 1 753 732 € 36,7 %
Služby 839 288 € 23,1 %
Pridaná hodnota 2 805 141 € 18,6 %
Osobné náklady 2 048 592 € 11,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 278 417 € -0,5 %
Opravné položky 20 148 € 123,4 %
Ostatné výnosy 68 782 € 41,0 %
Iné prevádzkové náklady 153 406 € -11,7 %
Zisk z predaja majetku -5 528 € -100,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 388 046 € -74,5 %
HV z finančnej činnosti 43 628 € -21,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 431 674 € -72,6 %
Daň 109 732 € -68,5 %
HV po zdanení 321 942 € -73,8 %
EBITDA 671 925 € 68,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 324 623 € 10,5 %
 
Neobežný majetok 4 425 822 € -0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 397 522 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 28 300 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 877 309 € 16,6 %
Zásoby 4 049 506 € 45,5 %
Dlhodobé pohľadávky 18 811 € 35,2 %
Krátkodobé pohľadávky 4 320 322 € 88,2 %
Krátkodobý finančný majetok 50 764 € -97,4 %
Finančné účty 437 906 € -26,2 %
 
Časové rozlíšenie 21 492 € 54,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 324 623 € 10,5 %
 
Vlastné imanie
8 697 872 € 1,4 %
Základné imanie 1 361 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 088 403 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 926 327 € 21,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 321 942 € -73,8 %
 
Záväzky 4 473 317 € 34,7 %
Dlhodobé záväzky 8 307 € -19,4 %
Krátkodobé záväzky 4 388 089 € 35,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 76 921 € 18,6 %
 
Časové rozlíšenie 153 434 € -4,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?