FRUCONA Košice, a.s.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FRUCONA Košice, a.s.
Sídlo:
Textilná 6
04262 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/613/V
Od 12.6.1995, posledná zmena 30.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Rastislav Machunka
  • Ing. Ján Király
  • Ing. Jaroslav Varga
IČO:
31709346
DIČ:
2020493288

IČ DPH:

SK2020493288
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1995
SK NACE (RÚZ):
10390 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Základné imanie:
1 361 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma FRUCONA Košice, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 678 571 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 420 881 EUR vzrástol medziročne o 98 939 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,86% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 027 080 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 875 568 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,03%.

Absolútne ukazovatele

31 188 243 €

-11,0 %

2 992 653 €

6,7 %

15 146 869 €

13,7 %

8 818 753 €

1,4 %

4 574 826 €

5,4 %

Relatívne ukazovatele

9.75 %

0,8 %

1.40

0,0

2.78 %

0,4 %

41.78 %

7,1 %

0.87

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 027 080 € -2,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 651 491 € 4,5 %
Zmena stavu zásob 152 659 € 19,1 %
Aktivácia 79 748 € 38,0 %
Náklady na predaj tovaru 25 151 512 € -3,6 %
Náklady na materiál, energie 1 978 801 € 12,8 %
Služby 799 703 € -4,7 %
Pridaná hodnota 2 992 653 € 6,7 %
Osobné náklady 2 131 119 € 4,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 307 138 € 10,3 %
Opravné položky -11 701 € -158,1 %
Ostatné výnosy 130 567 € 89,8 %
Iné prevádzkové náklady 151 903 € -1,0 %
Zisk z predaja majetku 16 886 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 549 956 € 41,7 %
HV z finančnej činnosti 1 331 € -96,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 551 287 € 27,7 %
Daň 130 406 € 18,8 %
HV po zdanení 420 881 € 30,7 %
EBITDA 828 507 € 23,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 146 869 € 13,7 %
 
Neobežný majetok 4 308 784 € -2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 284 009 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 24 775 € -12,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 820 202 € 21,9 %
Zásoby 5 355 032 € 32,2 %
Dlhodobé pohľadávky 19 236 € 2,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 865 858 € 12,6 %
Krátkodobý finančný majetok 50 917 € 0,3 %
Finančné účty 529 159 € 20,8 %
 
Časové rozlíšenie 17 883 € -16,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 146 869 € 13,7 %
 
Vlastné imanie
8 818 753 € 1,4 %
Základné imanie 1 361 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 088 403 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 948 269 € 0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 420 881 € 30,7 %
 
Záväzky 6 184 762 € 38,3 %
Dlhodobé záväzky 8 098 € -2,5 %
Krátkodobé záväzky 6 100 669 € 39,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 75 995 € -1,2 %
 
Časové rozlíšenie 143 354 € -6,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?