TOMARK, s.r.o.

Historický názov:
  • SAS plus, s.r.o. Prešov
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TOMARK, s.r.o.
Sídlo:
Strojnícka 5
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/2482/P
Od 18.8.1995, posledná zmena 22.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Tomko
  • Ing. Daniel Tomko
IČO:
31712428
DIČ:
2020520546

IČ DPH:

SK2020520546
Podľa §4, registrovaný od 2.10.1995
SK NACE (RÚZ):
29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Ing. Daniel Tomko (45,0%)
  • Ing. Daniel Tomko ml. (31,0%)
  • Mgr. Slavka Ladeiro-Marques (24,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma TOMARK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 411 669 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 568 982 EUR vzrástol medziročne o 391 894 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,37% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,89%.

Absolútne ukazovatele

48 663 103 €

34,8 %

9 513 320 €

66,8 %

20 927 638 €

1,9 %

5 853 627 €

3,0 %

-1 298 604 €

-109,6 %

Relatívne ukazovatele

20.50 %

2,5 %

1.61

0,3

2.72 %

1,9 %

72.03 %

-0,3 %

0.12

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 411 669 € 46,7 %
Zmena stavu zásob 380 939 € -46,8 %
Aktivácia 96 732 € 45,1 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 29 755 976 € 48,6 %
Služby 7 620 044 € 14,5 %
Pridaná hodnota 9 513 320 € 66,8 %
Osobné náklady 5 890 777 € 30,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 680 220 € 0,2 %
Opravné položky -617 € 96,8 %
Ostatné výnosy 520 993 € 16,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 647 755 € %

Zisk z predaja majetku 14 205 € -97,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 830 383 € 149,3 %
HV z finančnej činnosti -134 752 € 8,6 %
z toho Nákladové úroky 158 897 € -2,4 %
HV pred zdanením 695 631 € 274,5 %
Daň 126 649 € %

HV po zdanení 568 982 € 221,3 %
EBITDA 2 495 781 € 82,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 927 638 € 1,9 %
 
Neobežný majetok 10 257 104 € -1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 064 804 € -2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 331 454 € -27,2 %
Dlhodobý finančný majetok 860 846 € 32,9 %
 
Obežný majetok 10 630 580 € 5,2 %
Zásoby 9 183 673 € 28,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 437 213 € -44,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 694 € -97,4 %
 
Časové rozlíšenie 39 954 € 21,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 927 638 € 1,9 %
 
Vlastné imanie
5 853 627 € 3,0 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 296 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 246 155 € -4,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 568 982 € 221,3 %
 
Záväzky 13 161 304 € -1,6 %
Dlhodobé záväzky 1 098 977 € -25,3 %
Krátkodobé záväzky 7 663 572 € 11,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 644 337 € -25,8 %
Bankové úvery krátkodobé 2 392 859 € 22,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 361 559 € -11,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 912 707 € 28,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?