TOMARK, s.r.o.

Historický názov:
  • SAS plus, s.r.o. Prešov
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TOMARK, s.r.o.
Sídlo:
Strojnícka 5
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/2482/P
Od 18.8.1995, posledná zmena 22.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Tomko
  • Ing. Daniel Tomko
IČO:
31712428
DIČ:
2020520546

IČ DPH:

SK2020520546
Podľa §4, registrovaný od 2.10.1995
SK NACE (RÚZ):
29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Základné imanie:
34 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Daniel Tomko (50,0%)
  • Ing. Daniel Tomko (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma TOMARK, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 641 173 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 29,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 706 348 EUR vzrástol medziročne o 137 366 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 37,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 30,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,5%.

Absolútne ukazovatele

33 470 219 €

-31,2 %

8 054 458 €

-15,3 %

19 606 947 €

-6,3 %

6 187 438 €

5,7 %

-618 277 €

52,4 %

Relatívne ukazovatele

24.68 %

4,2 %

1.45

-0,2

3.60 %

0,9 %

68.44 %

-3,6 %

0.31

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 641 173 € -29,7 %
Zmena stavu zásob -695 312 € -282,5 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 18 611 465 € -37,5 %
Služby 5 279 938 € -30,7 %
Pridaná hodnota 8 054 458 € -15,3 %
Osobné náklady 5 566 798 € -5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 005 734 € 19,4 %
Opravné položky 1 486 € %

Ostatné výnosy 591 585 € 13,5 %
Iné prevádzkové náklady 230 607 € -86,0 %
Zisk z predaja majetku 251 465 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 092 883 € 31,6 %
HV z finančnej činnosti -233 845 € -73,5 %
z toho Nákladové úroky 246 486 € 55,1 %
HV pred zdanením 859 038 € 23,5 %
Daň 152 690 € 20,6 %
HV po zdanení 706 348 € 24,1 %
EBITDA 2 847 152 € 14,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 606 947 € -6,3 %
 
Neobežný majetok 11 901 536 € 16,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 832 097 € 19,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 211 893 € -36,1 %
Dlhodobý finančný majetok 857 546 € -0,4 %
 
Obežný majetok 7 658 835 € -28,0 %
Zásoby 5 147 182 € -44,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 524 468 € 6,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 987 185 € %

 
Časové rozlíšenie 46 576 € 16,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 606 947 € -6,3 %
 
Vlastné imanie
6 187 438 € 5,7 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 296 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 442 600 € 3,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 706 348 € 24,1 %
 
Záväzky 10 638 737 € -19,2 %
Dlhodobé záväzky 1 747 759 € 59,0 %
Krátkodobé záväzky 4 116 806 € -46,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 055 395 € 85,8 %
Bankové úvery krátkodobé 1 426 110 € -40,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 292 667 € -19,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 780 772 € 45,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?