Loading

Železničné stavby, a.s. Košice

Historický názov:
  • PRONTOVIA, a.s. Košice
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Železničné stavby, a.s. Košice
Sídlo:
Južná trieda 66
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/650/V
Od 2.10.1995, posledná zmena 14.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Buňák
  • JUDr. Leo Teodor Vojčík
IČO:
31714421
DIČ:
2020486292

IČ DPH:

SK2020486292
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1996
SK NACE (RÚZ):
42120 Výstavba železníc a podzemných železníc
Základné imanie:
33 190 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Železničné stavby, a.s. Košice dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 271 607 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 416,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 045 412 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 475,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 662,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 29,28%.

Absolútne ukazovatele

43 925 574 €

%

6 150 521 €

164,7 %

14 351 231 €

95,1 %

4 652 566 €

29,0 %

2 178 973 €

12,7 %

Relatívne ukazovatele

21.01 %

-20,0 %

1.49

0,8

7.28 %

15,8 %

67.58 %

16,6 %

1.09

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 271 607 € %

Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 7 258 932 € %

Služby 15 862 154 € %

Pridaná hodnota 6 150 521 € 164,7 %
Osobné náklady 4 116 324 € 29,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 358 887 € -15,0 %
Opravné položky 3 604 € 150,1 %
Ostatné výnosy 14 534 165 € %

Iné prevádzkové náklady 14 798 994 € %

Zisk z predaja majetku 66 605 € 199,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 473 482 € 296,4 %
HV z finančnej činnosti -211 413 € %
z toho Nákladové úroky 130 580 € %

HV pred zdanením 1 262 069 € 260,0 %
Daň 216 657 € 234,2 %
HV po zdanení 1 045 412 € 266,6 %
EBITDA 1 765 764 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
14 351 231 € 95,1 %
 
Neobežný majetok 2 692 529 € 41,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 564 917 € 39,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 127 612 € 97,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 579 572 € 115,1 %
Zásoby 1 357 106 € 16,5 %
Dlhodobé pohľadávky 826 743 € 68,2 %
Krátkodobé pohľadávky 8 145 143 € 160,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 250 580 € 110,5 %
 
Časové rozlíšenie 79 130 € 21,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 351 231 € 95,1 %
 
Vlastné imanie
4 652 566 € 29,0 %
Základné imanie 33 190 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 964 781 € 0,0 %
HV minulých rokov -3 390 817 € -22,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 045 412 € 266,6 %
 
Záväzky 9 698 665 € 158,9 %
Dlhodobé záväzky 901 435 € 55,3 %
Krátkodobé záväzky 8 251 618 € 255,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 401 368 € -20,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 144 244 € 1,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?