CANPACK Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • TIK Slovakia s.r.o.
  • TIK Slovakia, s.r.o.
  • TRADE INVEST spol. s r.o. Košice
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CANPACK Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Podnikateľská 14
04017 Košice - mestská časť Barca
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/6813/V
Od 10.10.1995, posledná zmena 4.3.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavol Komjáthy
IČO:
31714960
DIČ:
2020493431

IČ DPH:

SK2020493431
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1996
SK NACE (RÚZ):
25920 Výroba obalov z ľahkých kovov
Základné imanie:
7 966 541 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CANPACK METAL CLOSURES sp. z o.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma CANPACK Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 171 369 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 73,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 926 987 EUR vzrástol medziročne o 559 133 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 97,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,7%.

Absolútne ukazovatele

49 972 574 €

83,2 %

4 333 624 €

22,9 %

22 801 666 €

25,5 %

12 148 090 €

8,1 %

2 996 502 €

92,1 %

Relatívne ukazovatele

9.81 %

-4,1 %

1.60

0,1

4.07 %

2,1 %

46.72 %

8,6 %

0.35

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 171 369 € 73,9 %
Zmena stavu zásob 4 806 258 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 43 679 767 € 97,9 %
Služby 968 326 € 18,3 %
Pridaná hodnota 4 333 624 € 22,9 %
Osobné náklady 2 705 890 € 17,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 766 004 € 9,5 %
Opravné položky -4 090 € -100,0 %
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 86 845 € 13,0 %
Zisk z predaja majetku 412 598 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 187 483 € 112,0 %
HV z finančnej činnosti -101 161 € 21,6 %
z toho Nákladové úroky 51 153 € 100,0 %
HV pred zdanením 1 086 322 € 151,9 %
Daň 159 335 € 151,7 %
HV po zdanení 926 987 € 152,0 %
EBITDA 1 536 799 € 27,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 801 666 € 25,5 %
 
Neobežný majetok 10 639 436 € -2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 471 883 € -3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 167 553 € 1,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 134 058 € 68,7 %
Zásoby 8 936 500 € 73,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 836 751 € 28,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 360 807 € 118,1 %
 
Časové rozlíšenie 28 172 € 38,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 801 666 € 25,5 %
 
Vlastné imanie
12 148 090 € 8,1 %
Základné imanie 7 966 541 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 475 468 € 4,2 %
HV minulých rokov 2 779 094 € 13,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 926 987 € 152,0 %
 
Záväzky 10 653 576 € 53,6 %
Dlhodobé záväzky 1 053 401 € -0,7 %
Krátkodobé záväzky 9 165 728 € 62,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 434 447 € 96,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?