Domäsko s.r.o.

Historický názov:
  • DOMESCO s.r.o.
  • MECOM TRADE, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Domäsko s.r.o.
Sídlo:
Lieskovská cesta 640/23
96221 Lieskovec
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/27305/S
Od 1.1.1996, posledná zmena 23.4.2024
Štatutárny orgán:
  • MVDr. Marián Brna, PhD.
IČO:
31719236
DIČ:
2020511449

IČ DPH:

SK2020511449
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1996
SK NACE (RÚZ):
47220 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
2 302 912 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • D+B VTN, spol. s r. o. (67,0%)
  • Konmex SE (33,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.06.2023 ako riadna.

Firma Domäsko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 134 012 335 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 51,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 669 292 EUR vzrástol medziročne o 3 455 338 EUR.

Firma predala tovar za 65 000 223 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 188 413 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,47%.

Absolútne ukazovatele

146 982 529 €

57,6 %

8 384 115 €

99,4 %

29 113 476 €

26,3 %

8 074 930 €

83,3 %

-4 430 720 €

9,3 %

Relatívne ukazovatele

6.26 %

1,5 %

1.21

0,5

12.60 %

11,7 %

72.26 %

-8,6 %

0.57

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 65 000 223 € 51,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 012 112 € 51,8 %
Zmena stavu zásob 1 391 956 € %

Aktivácia 177 264 € -46,5 %
Náklady na predaj tovaru 56 811 810 € 89,1 %
Náklady na materiál, energie 47 056 597 € 38,2 %
Služby 23 329 033 € 16,9 %
Pridaná hodnota 8 384 115 € 99,4 %
Osobné náklady 6 912 735 € 16,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 397 502 € -1,1 %
Opravné položky -5 543 € 79,0 %
Ostatné výnosy 10 668 042 € 154,0 %
Iné prevádzkové náklady 6 193 295 € %

Zisk z predaja majetku -21 388 € 83,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 532 780 € %

HV z finančnej činnosti -160 629 € -19,6 %
z toho Nákladové úroky 58 019 € 32,1 %
HV pred zdanením 4 372 151 € %

Daň 702 859 € %

HV po zdanení 3 669 292 € %

EBITDA 5 946 127 € 200,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 113 476 € 26,3 %
 
Neobežný majetok 12 780 011 € 33,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 746 451 € 33,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 560 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 291 654 € 21,1 %
Zásoby 4 226 658 € 69,9 %
Dlhodobé pohľadávky 816 077 € 8,6 %
Krátkodobé pohľadávky 5 896 897 € -6,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 352 022 € 36,4 %
 
Časové rozlíšenie 41 811 € 44,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 113 476 € 26,3 %
 
Vlastné imanie
8 074 930 € 83,3 %
Základné imanie 2 302 912 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 986 919 € 0,5 %
HV minulých rokov 115 807 € 232,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 669 292 € %

 
Záväzky 21 030 933 € 12,9 %
Dlhodobé záväzky 807 973 € 9,5 %
Krátkodobé záväzky 17 440 495 € 8,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 500 000 € 66,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 282 465 € -1,2 %
 
Časové rozlíšenie 7 613 € -64,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?