CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

Historický názov:
  • CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
  • REKREATOUR, a.s.
  • CHEMOSVIT REKREATOUR, spol. s r.o.
  • REKREATOUR, spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 101
05921 Svit
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/38880/P
Od 3.1.1996, posledná zmena 11.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Ľach
  • Ing. Martin Ľupták
IČO:
31719724
DIČ:
2020517290

IČ DPH:

SK2020517290
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1996
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
22 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • CHEMOSVIT, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 97 398 172 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 606 342 EUR vzrástol medziročne o 485 459 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,42% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 3 830 902 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,14%.

Absolútne ukazovatele

108 549 656 €

-14,7 %

23 731 064 €

10,0 %

67 792 961 €

-12,3 %

24 670 486 €

2,6 %

11 885 266 €

-17,1 %

Relatívne ukazovatele

24.36 %

4,0 %

1.37

0,1

0.89 %

0,7 %

63.61 %

-5,3 %

0.55

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 327 651 € -10,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 97 070 521 € -7,9 %
Zmena stavu zásob -3 466 222 € -279,8 %
Aktivácia 3 830 902 € -8,2 %
Náklady na predaj tovaru 330 660 € -0,5 %
Náklady na materiál, energie 63 486 952 € -21,5 %
Služby 10 185 605 € 11,4 %
Pridaná hodnota 23 731 064 € 10,0 %
Osobné náklady 17 318 947 € -0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 107 718 € 1,0 %
Opravné položky 90 770 € 100,0 %
Ostatné výnosy 10 351 858 € -26,1 %
Iné prevádzkové náklady 10 049 511 € -25,1 %
Zisk z predaja majetku 22 351 € -5,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 566 898 € 224,6 %
HV z finančnej činnosti -1 733 428 € -151,5 %
z toho Nákladové úroky 1 480 321 € 133,7 %
HV pred zdanením 833 470 € %

Daň 227 128 € %

HV po zdanení 606 342 € %

EBITDA 6 652 265 € 37,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
67 792 961 € -12,3 %
 
Neobežný majetok 30 465 626 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 626 593 € -4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 839 033 € 94,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 37 225 916 € -18,5 %
Zásoby 23 375 338 € -13,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 13 766 798 € -25,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 83 780 € -60,1 %
 
Časové rozlíšenie 101 419 € -10,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 67 792 961 € -12,3 %
 
Vlastné imanie
24 670 486 € 2,6 %
Základné imanie 22 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 291 282 € 1,7 %
HV minulých rokov 772 862 € 17,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 606 342 € %

 
Záväzky 42 368 406 € -19,0 %
Dlhodobé záväzky 3 586 822 € -13,3 %
Krátkodobé záväzky 7 802 819 € -10,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 13 666 676 € -20,1 %
Bankové úvery krátkodobé 16 885 181 € -22,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 426 908 € -18,9 %
 
Časové rozlíšenie 754 069 € -19,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?