TANKER, s.r.o.

Historický názov:
  • OKTAN PETROL, s.r.o.
  • OKTAN SETA, s.r.o.
  • OKTAN PLUS, s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TANKER, s.r.o.
Sídlo:
Hlavné námestie 96/45
06001 Kežmarok
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/3221/P
Od 5.8.1996, posledná zmena 13.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martina Benková
  • Marian Tóth
IČO:
31731945
DIČ:
2020695864

IČ DPH:

SK2020695864
Podľa §4, registrovaný od 26.5.2004
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Peter Holop (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma TANKER, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 158 965 750 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 81,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 74 822 EUR poklesol medziročne o 490 342 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 156 275 838 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 897 020 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 86,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 43,97%.

Absolútne ukazovatele

160 196 802 €

81,8 %

2 940 491 €

-13,8 %

65 605 950 €

29,5 %

5 926 567 €

1,3 %

6 220 648 €

63,3 %

Relatívne ukazovatele

1.85 %

-2,0 %

1.49

-1,0

0.11 %

-1,0 %

90.97 %

2,5 %

1.08

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 156 275 838 € 83,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb2 689 912 € 18,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru150 378 818 € 87,4 %
Náklady na materiál, energie734 596 € 87,0 %
Služby4 911 845 € 37,1 %
Pridaná hodnota2 940 491 € -13,8 %
Osobné náklady1 971 794 € 44,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku411 379 € 2,1 %
Opravné položky266 796 € %

Ostatné výnosy1 195 255 € 135,2 %
Iné prevádzkové náklady807 008 € -17,7 %
Zisk z predaja majetku15 000 € 0,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti693 769 € -40,0 %
HV z finančnej činnosti-587 095 € -35,1 %
z toho Nákladové úroky412 670 € 31,3 %
HV pred zdanením106 674 € -85,2 %
Daň31 852 € -79,6 %
HV po zdanení74 822 € -86,8 %
EBITDA1 090 148 € -29,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
65 605 950 € 29,5 %
 
Neobežný majetok3 339 439 € -26,0 %
Dlhodobý hmotný majetok3 338 939 € -25,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok500 € -76,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok62 227 954 € 34,9 %
Zásoby1 919 268 € 26,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky59 728 106 € 36,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty580 580 € -16,2 %
 
Časové rozlíšenie38 557 € -5,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky65 605 950 € 29,5 %
 
Vlastné imanie
5 926 567 € 1,3 %
Základné imanie6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania816 310 € 0,0 %
HV minulých rokov5 028 796 € 12,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení74 822 € -86,8 %
 
Záväzky59 678 379 € 33,1 %
Dlhodobé záväzky1 568 724 € 11,7 %
Krátkodobé záväzky41 128 324 € 36,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé1 967 584 € 97,0 %
Bankové úvery krátkodobé14 916 535 € 22,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé97 212 € 48,7 %
 
Časové rozlíšenie1 004 € 21,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?