PK AUTO, spol. s r.o.

Historický názov:
  • PK AUTO, spoločnosť s ručením obmedzeným Pre-šov
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PK AUTO, spol. s r.o.
Sídlo:
Duklianska 23
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/3265/P
Od 10.9.1996, posledná zmena 26.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Peter Keruľ
  • PhDr. Rastislav Keruľ, PhD.
IČO:
31733174
DIČ:
2020521294

IČ DPH:

SK2020521294
Podľa §4, registrovaný od 18.9.1996
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Peter Keruľ (65,99%)
  • PhDr. Rastislav Keruľ, PhD. (34,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma PK AUTO, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 681 394 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 250 979 EUR poklesol medziročne o 54 077 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,2% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 23 249 079 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 041 023 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,61%.

Absolútne ukazovatele

26 972 567 €

8,0 %

2 311 522 €

11,5 %

13 878 605 €

30,2 %

2 247 066 €

12,6 %

-371 606 €

-147,7 %

Relatívne ukazovatele

8.66 %

0,3 %

1.43

-0,1

1.81 %

-1,0 %

83.81 %

2,5 %

0.30

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 249 079 € 7,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 432 315 € 12,0 %
Zmena stavu zásob 406 € -96,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 21 208 056 € 6,3 %
Náklady na materiál, energie 2 155 366 € 9,9 %
Služby 990 548 € 14,0 %
Pridaná hodnota 2 311 522 € 11,5 %
Osobné náklady 1 615 690 € 16,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 302 002 € 22,7 %
Opravné položky -30 932 € 71,4 %
Ostatné výnosy 53 263 € -41,5 %
Iné prevádzkové náklady 124 165 € 44,4 %
Zisk z predaja majetku 113 494 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 483 662 € -0,6 %
HV z finančnej činnosti -123 308 € -115,9 %
z toho Nákladové úroky 81 029 € 201,4 %
HV pred zdanením 360 354 € -16,1 %
Daň 109 375 € -12,2 %
HV po zdanení 250 979 € -17,7 %
EBITDA 624 930 € -3,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 878 605 € 30,2 %
 
Neobežný majetok 5 033 788 € 112,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 033 788 € 113,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 716 106 € 7,0 %
Zásoby 6 038 921 € 12,8 %
Dlhodobé pohľadávky 30 236 € 17,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 510 423 € 19,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 136 526 € -79,3 %
 
Časové rozlíšenie 128 711 € -12,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 878 605 € 30,2 %
 
Vlastné imanie
2 247 066 € 12,6 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 113 680 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 875 768 € 19,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 250 979 € -17,7 %
 
Záväzky 11 547 959 € 33,9 %
Dlhodobé záväzky 244 785 € -3,8 %
Krátkodobé záväzky 2 009 324 € 3,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 6 430 387 € 20,0 %
Bankové úvery dlhodobé 2 145 163 € 150,3 %
Bankové úvery krátkodobé 662 897 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 55 403 € -11,0 %
 
Časové rozlíšenie 83 579 € 115,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?