PK AUTO, spol. s r.o.

Historický názov:
  • PK AUTO, spoločnosť s ručením obmedzeným Pre-šov
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PK AUTO, spol. s r.o.
Sídlo:
Duklianska 23
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/3265/P
Od 10.9.1996, posledná zmena 26.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Peter Keruľ
  • PhDr. Rastislav Keruľ, PhD.
IČO:
31733174
DIČ:
2020521294

IČ DPH:

SK2020521294
Podľa §4, registrovaný od 18.9.1996
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Peter Keruľ (65,99%)
  • PhDr. Rastislav Keruľ, PhD. (34,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma PK AUTO, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 29 977 314 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 155 991 EUR poklesol medziročne o 94 988 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,84% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 25 573 562 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 070 316 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,17%.

Absolútne ukazovatele

30 503 233 €

13,1 %

2 894 270 €

25,2 %

14 753 920 €

6,3 %

2 403 056 €

6,9 %

-1 031 497 €

-177,6 %

Relatívne ukazovatele

9.65 %

1,0 %

1.57

0,1

1.06 %

-0,8 %

83.71 %

-0,1 %

0.28

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 573 562 € 10,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 403 752 € 28,3 %
Zmena stavu zásob 224 315 € %

Aktivácia 50 701 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 23 503 246 € 10,8 %
Náklady na materiál, energie 2 502 687 € 16,1 %
Služby 1 332 089 € 34,5 %
Pridaná hodnota 2 894 270 € 25,2 %
Osobné náklady 1 844 706 € 14,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 494 781 € 63,8 %
Opravné položky 20 969 € 167,8 %
Ostatné výnosy 131 293 € 146,5 %
Iné prevádzkové náklady 162 424 € 30,8 %
Zisk z predaja majetku 60 046 € -47,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 582 767 € 20,5 %
HV z finančnej činnosti -344 089 € -179,0 %
z toho Nákladové úroky 335 886 € %

HV pred zdanením 238 678 € -33,8 %
Daň 82 687 € -24,4 %
HV po zdanení 155 991 € -37,8 %
EBITDA 1 017 502 € 62,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 753 920 € 6,3 %
 
Neobežný majetok 5 705 598 € 13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 691 738 € 13,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 860 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 861 612 € 1,7 %
Zásoby 6 215 745 € 2,9 %
Dlhodobé pohľadávky 36 156 € 19,6 %
Krátkodobé pohľadávky 2 456 322 € -2,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 153 389 € 12,4 %
 
Časové rozlíšenie 186 710 € 45,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 753 920 € 6,3 %
 
Vlastné imanie
2 403 056 € 6,9 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 113 680 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 126 746 € 13,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 155 991 € -37,8 %
 
Záväzky 12 280 307 € 6,3 %
Dlhodobé záväzky 440 279 € 79,9 %
Krátkodobé záväzky 3 168 509 € 57,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 5 724 790 € -11,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 791 901 € -16,5 %
Bankové úvery krátkodobé 1 079 807 € 62,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 75 021 € 35,4 %
 
Časové rozlíšenie 70 557 € -15,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?