MECOM GROUP s.r.o.

Historický názov:
  • MECOM AGRO, spol. s r.o. Humenné
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MECOM GROUP s.r.o.
Sídlo:
Poľná 4
06601 Humenné
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/3357/P
Od 18.10.1996, posledná zmena 6.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ladislav Čechovič
IČO:
31735151
DIČ:
2020511713

IČ DPH:

SK2020511713
Podľa §4, registrovaný od 14.11.1996
SK NACE (RÚZ):
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
Základné imanie:
91 366 422 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SMITHFIELD FOODS HOLDING LIMITED (99,0%)
  • SMITHFIELD FOODS LIMITED (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.05.2023 ako riadna.

Firma MECOM GROUP s.r.o. sa momentálne nachádza v konkurze.

Absolútne ukazovatele

175 193 757 €

25,4 %

36 010 500 €

6,2 %

79 867 874 €

10,8 %

47 487 368 €

10,2 %

16 924 869 €

53,6 %

Relatívne ukazovatele

21.25 %

-3,6 %

1.50

0,1

5.62 %

1,5 %

40.54 %

0,3 %

1.14

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 375 021 € 15,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 129 051 986 € 27,1 %
Zmena stavu zásob 1 421 498 € %

Aktivácia 480 072 € 37,5 %
Náklady na predaj tovaru 37 652 384 € 26,9 %
Náklady na materiál, energie 85 801 553 € 35,6 %
Služby 11 864 140 € 21,6 %
Pridaná hodnota 36 010 500 € 6,2 %
Osobné náklady 24 080 488 € 0,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 797 742 € -9,2 %
Opravné položky -36 492 € 50,4 %
Ostatné výnosy 399 994 € 23,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 254 829 € 4,7 %
Zisk z predaja majetku 61 647 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 7 375 574 € 49,7 %
HV z finančnej činnosti -1 410 157 € -90,2 %
z toho Nákladové úroky 81 650 € -83,9 %
HV pred zdanením 5 965 417 € 42,5 %
Daň 1 480 531 € 24,0 %
HV po zdanení 4 484 886 € 49,9 %
EBITDA 11 075 177 € 22,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
79 867 874 € 10,8 %
 
Neobežný majetok 36 292 631 € -0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 841 726 € -1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 105 950 € -8,2 %
Dlhodobý finančný majetok 3 344 955 € 4,7 %
 
Obežný majetok 43 509 437 € 22,9 %
Zásoby 13 084 716 € 55,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 26 506 539 € 40,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 918 182 € -51,8 %
 
Časové rozlíšenie 65 806 € -13,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 79 867 874 € 10,8 %
 
Vlastné imanie
47 487 368 € 10,2 %
Základné imanie 106 366 422 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 42 866 193 € 0,4 %
HV minulých rokov -106 230 133 € 2,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 484 886 € 49,9 %
 
Záväzky 29 882 747 € 13,2 %
Dlhodobé záväzky 3 039 953 € 8,7 %
Krátkodobé záväzky 23 691 546 € 35,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 209 174 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 251 896 € -93,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 690 178 € 52,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 497 758 € -5,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?