Loading

COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Obchodné družstvo JEDNOTA, Vranov nad Topľou
Aktualizované 24.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Sídlo:
Námestie slobody 79
09301 Vranov nad Topľou
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Dr/361/P
Od 22.11.1996, posledná zmena 30.4.2021
Štatutárny orgán:
 • Helena Boronkayová
 • Pavol Majerník
 • Ing. František Hric
 • Ing. Helena Jachymová
 • Ing. Ján Bilinský
 • Ing. Ladislav Mitaľ
 • Ing. Marek Hric
 • JUDr. Mgr. Zdenka Harakaľová
 • JUDr. Štefan Harakaľ
IČO:
31737200
DIČ:
2020528521

IČ DPH:

SK2020528521
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1996
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
2 772 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 660 103 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 131 096 EUR vzrástol medziročne o 196 366 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 038 388 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 519 786 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 74,68%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,19%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,38%.

Absolútne ukazovatele

39 259 069 €

16,3 %

6 687 859 €

8,0 %

15 211 417 €

18,5 %

9 301 741 €

14,8 %

3 160 864 €

42,2 %

Relatívne ukazovatele

17.30 %

-1,2 %

1.33

-0,0

7.44 %

0,2 %

38.85 %

2,0 %

1.07

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 038 388 € 15,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 621 715 € 13,9 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 29 518 602 € 16,5 %
Náklady na materiál, energie 1 620 142 € 74,7 %
Služby 833 500 € -16,2 %
Pridaná hodnota 6 687 859 € 8,0 %
Osobné náklady 5 031 751 € 11,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 480 236 € 18,0 %
Opravné položky -5 015 € -20,6 %
Ostatné výnosy 438 761 € %

Iné prevádzkové náklady 207 212 € -17,0 %
Zisk z predaja majetku 34 101 € -71,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 446 537 € 17,7 %
HV z finančnej činnosti 26 433 € 282,2 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 1 472 970 € 21,2 %
Daň 341 874 € 22,0 %
HV po zdanení 1 131 096 € 21,0 %
EBITDA 1 887 657 € 24,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 211 417 € 18,5 %
 
Neobežný majetok 7 761 735 € 5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 349 875 € 1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 684 € -80,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 411 176 € 14,6 %
 
Obežný majetok 7 366 393 € 37,5 %
Zásoby 2 848 087 € 38,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 700 864 € 2,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 817 442 € 45,9 %
 
Časové rozlíšenie 83 289 € -22,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 211 417 € 18,5 %
 
Vlastné imanie
9 301 741 € 14,8 %
Základné imanie 3 250 667 € -0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 609 654 € 12,1 %
HV minulých rokov 2 310 324 € 45,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 131 096 € 21,0 %
 
Záväzky 5 903 577 € 24,8 %
Dlhodobé záväzky 613 272 € 5,6 %
Krátkodobé záväzky 4 282 719 € 32,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 007 586 € 10,7 %
 
Časové rozlíšenie 6 099 € 45,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?