COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Obchodné družstvo JEDNOTA, Vranov nad Topľou
Aktualizované 27.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Sídlo:
Námestie slobody 79
09301 Vranov nad Topľou
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Dr/361/P
Od 22.11.1996, posledná zmena 30.4.2021
Štatutárny orgán:
 • Helena Boronkayová
 • Pavol Majerník
 • Ing. František Hric
 • Ing. Helena Jachymová
 • Ing. Ján Bilinský
 • Ing. Ladislav Mitaľ
 • Ing. Marek Hric
 • JUDr. Mgr. Zdenka Harakaľová
 • JUDr. Štefan Harakaľ
IČO:
31737200
DIČ:
2020528521

IČ DPH:

SK2020528521
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1996
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
2 772 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 453 078 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 934 730 EUR vzrástol medziročne o 412 526 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,51% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 32 907 248 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 569 452 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,76%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,11%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,63%.

Absolútne ukazovatele

33 748 201 €

12,0 %

6 193 302 €

10,8 %

12 835 248 €

17,3 %

8 099 612 €

13,8 %

2 222 096 €

22,7 %

Relatívne ukazovatele

18.51 %

-0,1 %

1.37

0,1

7.28 %

2,5 %

36.90 %

1,9 %

1.05

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 907 248 € 11,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 545 830 € 43,4 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 25 337 796 € 11,6 %
Náklady na materiál, energie 927 505 € 19,8 %
Služby 994 475 € 8,1 %
Pridaná hodnota 6 193 302 € 10,8 %
Osobné náklady 4 517 482 € 2,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 407 092 € 23,1 %
Opravné položky -4 159 € -148,8 %
Ostatné výnosy 84 991 € 3,6 %
Iné prevádzkové náklady 249 655 € 35,1 %
Zisk z predaja majetku 121 166 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 229 389 € 61,9 %
HV z finančnej činnosti -14 511 € 48,4 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 1 214 878 € 66,2 %
Daň 280 148 € 34,1 %
HV po zdanení 934 730 € 79,0 %
EBITDA 1 511 156 € 40,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 835 248 € 17,3 %
 
Neobežný majetok 7 368 217 € 11,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 260 578 € 11,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 421 € -48,5 %
Dlhodobý finančný majetok 2 104 218 € 11,1 %
 
Obežný majetok 5 359 197 € 24,3 %
Zásoby 2 056 988 € 21,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 684 922 € 39,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 617 287 € 23,9 %
 
Časové rozlíšenie 107 834 € 247,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 835 248 € 17,3 %
 
Vlastné imanie
8 099 612 € 13,8 %
Základné imanie 3 250 787 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 328 501 € 15,3 %
HV minulých rokov 1 585 594 € 19,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 934 730 € 79,0 %
 
Záväzky 4 731 453 € 23,7 %
Dlhodobé záväzky 580 556 € 10,1 %
Krátkodobé záväzky 3 240 752 € 28,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 910 145 € 16,3 %
 
Časové rozlíšenie 4 183 € 65,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?