GAMOTA TRADING, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GAMOTA TRADING, s.r.o.
Sídlo:
Mederčská 81
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/63/N
Od 21.2.1994, posledná zmena 26.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Anton Zsigó
IČO:
34097112
DIČ:
2020399656

IČ DPH:

SK2020399656
Podľa §4, registrovaný od 3.3.1994
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
99 582 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Anton Zsigó (99,0%)
  • Agnesa Zsigová (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma GAMOTA TRADING, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 43 950 553 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 228 886 EUR vzrástol medziročne o 11 606 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,38% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 41 525 096 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 276 988 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 31,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,15%.

Absolútne ukazovatele

55 084 044 €

4,9 %

130 401 €

-90,9 %

44 018 708 €

-5,6 %

7 734 429 €

12,5 %

5 094 620 €

9,8 %

Relatívne ukazovatele

0.30 %

-2,8 %

0.17

-1,9

0.52 %

0,1 %

82.43 %

-2,8 %

0.66

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 41 525 096 € -7,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 425 457 € 18,1 %
Zmena stavu zásob -127 846 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 40 248 108 € -4,4 %
Náklady na materiál, energie 710 005 € -32,0 %
Služby 2 734 193 € 18,5 %
Pridaná hodnota 130 401 € -90,9 %
Osobné náklady 759 839 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 574 517 € 42,7 %
Opravné položky 22 033 € 118,0 %
Ostatné výnosy 8 568 676 € 55,9 %
Iné prevádzkové náklady 8 707 110 € 60,3 %
Zisk z predaja majetku 2 372 454 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 008 032 € 89,3 %
HV z finančnej činnosti -714 612 € -188,2 %
z toho Nákladové úroky 893 443 € 197,0 %
HV pred zdanením 293 420 € 3,1 %
Daň 64 534 € -4,2 %
HV po zdanení 228 886 € 5,3 %
EBITDA -789 905 € -198,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 018 708 € -5,6 %
 
Neobežný majetok 10 155 041 € 3,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 619 752 € -8,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 756 € -22,3 %
Dlhodobý finančný majetok 5 515 533 € 16,9 %
 
Obežný majetok 33 421 110 € -9,2 %
Zásoby 14 747 530 € -17,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 18 586 353 € -1,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 87 227 € -38,7 %
 
Časové rozlíšenie 442 557 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 018 708 € -5,6 %
 
Vlastné imanie
7 734 429 € 12,5 %
Základné imanie 99 582 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 841 808 € 12,1 %
HV minulých rokov 1 564 153 € 16,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 228 886 € 5,3 %
 
Záväzky 36 281 587 € -8,7 %
Dlhodobé záväzky 5 451 589 € -0,7 %
Krátkodobé záväzky 15 777 360 € -15,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 999 258 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 12 988 995 € -4,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 64 385 € 12,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 692 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?