NITRAZDROJ, a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NITRAZDROJ, a.s.
Sídlo:
Dolnočermánska 38
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/9/N
Od 25.3.1994, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Surovec
  • Ing. Tomáš Surovec
  • Ing. Andrej Surovec
IČO:
34098593
DIČ:
2020406520

IČ DPH:

SK2020406520
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1994
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
66 400 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

Firma NITRAZDROJ, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 62 031 055 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 592 495 EUR vzrástol medziročne o 75 806 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,29% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 59 305 653 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 008 084 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,77%.

Absolútne ukazovatele

62 238 067 €

5,3 %

13 547 733 €

4,1 %

14 109 716 €

2,4 %

7 083 065 €

4,1 %

3 938 887 €

4,9 %

Relatívne ukazovatele

21.84 %

-0,2 %

1.13

-0,0

4.20 %

0,5 %

49.80 %

-0,8 %

0.90

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 59 305 653 € 5,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 725 402 € 5,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 771 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 44 297 569 € 4,7 %
Náklady na materiál, energie 1 602 328 € 30,9 %
Služby 2 586 196 € 4,7 %
Pridaná hodnota 13 547 733 € 4,1 %
Osobné náklady 11 968 045 € 6,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 324 266 € -0,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 148 354 € 105,2 %
Iné prevádzkové náklady 455 657 € -28,9 %
Zisk z predaja majetku -1 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 948 118 € 3,8 %
HV z finančnej činnosti -201 469 € 18,8 %
z toho Nákladové úroky 1 394 € 0,0 %
HV pred zdanením 746 649 € 12,2 %
Daň 154 154 € 3,5 %
HV po zdanení 592 495 € 14,7 %
EBITDA 1 272 385 € 2,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 109 716 € 2,4 %
 
Neobežný majetok 4 679 281 € 5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 091 006 € 14,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 570 € -47,8 %
Dlhodobý finančný majetok 2 573 705 € 0,0 %
 
Obežný majetok 9 276 400 € 0,7 %
Zásoby 4 496 875 € -7,1 %
Dlhodobé pohľadávky 38 078 € -44,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 890 208 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 851 239 € -53,1 %
 
Časové rozlíšenie 154 035 € 17,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 109 716 € 2,4 %
 
Vlastné imanie
7 083 065 € 4,1 %
Základné imanie 66 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 79 866 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 344 304 € 3,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 592 495 € 14,7 %
 
Záväzky 7 022 621 € 0,8 %
Dlhodobé záväzky 1 006 272 € 18,7 %
Krátkodobé záväzky 5 449 440 € -1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 566 909 € -6,0 %
 
Časové rozlíšenie 4 030 € 21,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?