NITRAZDROJ, a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NITRAZDROJ, a.s.
Sídlo:
Dolnočermánska 38
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/9/N
Od 25.3.1994, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Surovec
  • Ing. Tomáš Surovec
  • Ing. Andrej Surovec
IČO:
34098593
DIČ:
2020406520

IČ DPH:

SK2020406520
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1994
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
66 400 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma NITRAZDROJ, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 59 011 980 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 516 689 EUR vzrástol medziročne o 119 450 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,48% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 56 419 821 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 116 729 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,1%.

Absolútne ukazovatele

59 090 850 €

7,1 %

13 014 601 €

11,2 %

13 776 465 €

16,7 %

6 805 570 €

4,2 %

3 754 309 €

31,2 %

Relatívne ukazovatele

22.05 %

0,8 %

1.16

0,0

3.75 %

0,4 %

50.60 %

5,9 %

0.80

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 419 821 € 7,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 592 159 € 5,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 42 303 092 € 6,1 %
Náklady na materiál, energie 1 224 108 € 6,8 %
Služby 2 470 179 € 2,6 %
Pridaná hodnota 13 014 601 € 11,2 %
Osobné náklady 11 209 273 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 326 478 € 9,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 72 298 € -0,2 %
Iné prevádzkové náklady 640 974 € 35,1 %
Zisk z predaja majetku 3 403 € 100,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 913 577 € 24,4 %
HV z finančnej činnosti -247 993 € -11,4 %
z toho Nákladové úroky 1 394 € 0,0 %
HV pred zdanením 665 584 € 30,1 %
Daň 148 895 € 30,4 %
HV po zdanení 516 689 € 30,1 %
EBITDA 1 236 652 € 20,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 776 465 € 16,7 %
 
Neobežný majetok 4 433 658 € -3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 832 048 € -7,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 905 € -29,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 573 705 € -0,4 %
 
Obežný majetok 9 212 132 € 29,2 %
Zásoby 4 838 795 € 14,4 %
Dlhodobé pohľadávky 68 024 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 357 126 € 9,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 948 187 € 53,4 %
 
Časové rozlíšenie 130 675 € 73,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 776 465 € 16,7 %
 
Vlastné imanie
6 805 570 € 4,2 %
Základné imanie 66 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 79 866 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 142 615 € 2,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 516 689 € 30,1 %
 
Záväzky 6 967 578 € 32,3 %
Dlhodobé záväzky 847 614 € 22,3 %
Krátkodobé záväzky 5 517 157 € 27,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 602 807 € 154,6 %
 
Časové rozlíšenie 3 317 € -54,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?