MAGNA SLOVTECA, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
Sídlo:
Ľ. Podjavorinskej 16
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/168/R
Od 17.6.1994, posledná zmena 29.2.2024
Štatutárny orgán:
  • David Crespy
  • Juraj Uharček
  • Ludvík Belény
  • Željko Bobinac
IČO:
34103236
DIČ:
2020381099

IČ DPH:

SK2020381099
Podľa §4, registrovaný od 27.6.1994
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
929 431 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAGNA Automotive Holding (Germany) GmbH (99,0%)
  • Magna International Investments S.A. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma MAGNA SLOVTECA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 152 493 787 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 972 245 EUR poklesol medziročne o 5 345 649 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,84%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,07%.

Absolútne ukazovatele

160 631 766 €

7,9 %

26 123 569 €

6,7 %

108 268 203 €

7,0 %

49 600 362 €

5,1 %

34 520 861 €

9,1 %

Relatívne ukazovatele

17.13 %

-1,2 %

1.36

-0,2

1.82 %

-5,4 %

54.19 %

0,8 %

1.70

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 152 493 787 € 14,0 %
Zmena stavu zásob -617 223 € -126,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 97 177 357 € 19,2 %
Služby 28 531 393 € -2,8 %
Pridaná hodnota 26 123 569 € 6,7 %
Osobné náklady 19 212 553 € 21,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 524 425 € 8,3 %
Opravné položky 154 883 € -77,4 %
Ostatné výnosy 1 506 985 € -82,2 %
Iné prevádzkové náklady 2 268 719 € -5,2 %
Zisk z predaja majetku 656 736 € 117,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 170 955 € -79,9 %
HV z finančnej činnosti 787 426 € 260,7 %
z toho Nákladové úroky 442 390 € -3,3 %
HV pred zdanením 2 958 381 € -71,3 %
Daň 986 136 € -67,0 %
HV po zdanení 1 972 245 € -73,0 %
EBITDA 6 038 644 € -58,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
108 268 203 € 7,0 %
 
Neobežný majetok 42 572 598 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 42 072 894 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 499 704 € 4,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 65 454 299 € 29,6 %
Zásoby 13 245 728 € 5,0 %
Dlhodobé pohľadávky 819 094 € 16,0 %
Krátkodobé pohľadávky 50 882 148 € 37,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 507 329 € 219,4 %
 
Časové rozlíšenie 241 306 € -97,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 108 268 203 € 7,0 %
 
Vlastné imanie
49 600 362 € 5,1 %
Základné imanie 929 431 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 843 357 € 18,4 %
HV minulých rokov 43 855 329 € 20,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 972 245 € -73,0 %
 
Záväzky 58 667 841 € 8,6 %
Dlhodobé záväzky 18 213 657 € -0,5 %
Krátkodobé záväzky 30 355 650 € 15,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 098 534 € 6,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?