Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Respect Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Valova 38
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/529/T
Od 5.9.1994, posledná zmena 21.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Guľáš
  • Ing. Eva Juristová
  • Milan Pobjecký
IČO:
34107061
DIČ:
2020538531

IČ DPH:

SK2020538531
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2004
SK NACE (RÚZ):
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Respect SK, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma Respect Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 870 655 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 047 193 EUR vzrástol medziročne o 640 928 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,06% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,08%.

Absolútne ukazovatele

43 783 645 €

3,4 %

12 476 620 €

6,6 %

11 017 867 €

3,6 %

7 229 760 €

9,7 %

7 555 357 €

13,7 %

Relatívne ukazovatele

31.29 %

0,3 %

4.41

0,2

63.96 %

3,7 %

34.38 %

-3,6 %

4.78

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb39 870 655 € 5,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie553 697 € 6,2 %
Služby26 840 338 € 5,2 %
Pridaná hodnota12 476 620 € 6,6 %
Osobné náklady2 828 611 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku439 008 € -2,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy3 828 387 € -15,3 %
Iné prevádzkové náklady4 035 586 € -15,6 %
Zisk z predaja majetku18 175 € %

 
HV z hospodárskej činnosti9 019 977 € 10,0 %
HV z finančnej činnosti23 907 € 47,4 %
z toho Nákladové úroky4 066 € -48,1 %
HV pred zdanením9 043 884 € 10,1 %
Daň1 996 691 € 10,3 %
HV po zdanení7 047 193 € 10,0 %
EBITDA9 440 810 € 9,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 017 867 € 3,6 %
 
Neobežný majetok843 081 € -17,7 %
Dlhodobý hmotný majetok468 670 € -29,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok264 515 € 7,9 %
Dlhodobý finančný majetok109 896 € -1,6 %
 
Obežný majetok7 384 580 € 0,6 %
Zásoby937 € -66,6 %
Dlhodobé pohľadávky618 904 € -9,4 %
Krátkodobé pohľadávky5 312 257 € 5,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty1 452 482 € -10,4 %
 
Časové rozlíšenie2 790 206 € 23,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky11 017 867 € 3,6 %
 
Vlastné imanie
7 229 760 € 9,7 %
Základné imanie165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania16 597 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení7 047 193 € 10,0 %
 
Záväzky3 788 107 € -6,3 %
Dlhodobé záväzky7 816 € -89,5 %
Krátkodobé záväzky2 000 525 € -12,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 779 766 € 5,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?