P.G.TRADE, spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
P.G.TRADE, spol. s r.o.
Sídlo:
Hadovská 870
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/622/N
Od 27.9.1994, posledná zmena 3.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Róbert Vágó
  • Richard Jokel
IČO:
34108297
DIČ:
2020399964

IČ DPH:

SK2020399964
Podľa §4, registrovaný od 21.10.1994
SK NACE (RÚZ):
10910 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
Základné imanie:
50 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Eszter Öszi (45,0%)
  • CRYSTALIS, spol. s r.o. (40,0%)
  • Ing. Richard Jokel (5,0%)
  • Ing. Róbert Vágó (5,0%)
  • PDT - poľná zelenina s.r.o. (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma P.G.TRADE, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 874 636 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 835 727 EUR poklesol medziročne o 130 660 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 194 757 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 63,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,09%.

Absolútne ukazovatele

50 003 521 €

1,0 %

4 509 070 €

-5,6 %

33 111 130 €

-9,0 %

10 091 501 €

10,0 %

9 536 578 €

-23,0 %

Relatívne ukazovatele

15.62 %

-1,2 %

1.71

-0,0

2.52 %

-0,1 %

69.52 %

-5,3 %

1.29

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 526 782 € 9,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 347 854 € -0,3 %
Zmena stavu zásob -51 780 € -241,8 %
Aktivácia 1 194 757 € -26,6 %
Náklady na predaj tovaru 5 524 269 € 12,8 %
Náklady na materiál, energie 18 119 784 € -6,1 %
Služby 1 890 393 € 63,2 %
Pridaná hodnota 4 509 070 € -5,6 %
Osobné náklady 2 641 615 € -3,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 500 490 € -18,9 %
Opravné položky 151 238 € %

Ostatné výnosy 18 737 113 € 3,6 %
Iné prevádzkové náklady 18 456 239 € 1,2 %
Zisk z predaja majetku 38 837 € -65,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 509 535 € 2,9 %
HV z finančnej činnosti -395 707 € -101,9 %
z toho Nákladové úroky 493 705 € 130,3 %
HV pred zdanením 1 113 828 € -12,3 %
Daň 278 101 € -8,5 %
HV po zdanení 835 727 € -13,5 %
EBITDA 1 945 285 € 1,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 111 130 € -9,0 %
 
Neobežný majetok 1 562 455 € -23,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 562 455 € -23,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 500 316 € -8,2 %
Zásoby 4 718 937 € -10,6 %
Dlhodobé pohľadávky 5 254 929 € 280,5 %
Krátkodobé pohľadávky 21 239 134 € -22,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 287 316 € 8,0 %
 
Časové rozlíšenie 48 359 € 57,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 111 130 € -9,0 %
 
Vlastné imanie
10 091 501 € 10,0 %
Základné imanie 50 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 050 001 € 1,6 %
HV minulých rokov 4 155 773 € 30,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 835 727 € -13,5 %
 
Záväzky 22 748 610 € -15,3 %
Dlhodobé záväzky 5 923 201 € -1,8 %
Krátkodobé záväzky 6 349 639 € -40,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 189 618 € -60,6 %
Bankové úvery krátkodobé 10 136 510 € 6,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 149 642 € 21,2 %
 
Časové rozlíšenie 271 019 € -26,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?