P.G.TRADE, spol. s r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
P.G.TRADE, spol. s r.o.
Sídlo:
Hadovská 870
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/622/N
Od 27.9.1994, posledná zmena 3.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Róbert Vágó
  • Richard Jokel
IČO:
34108297
DIČ:
2020399964

IČ DPH:

SK2020399964
Podľa §4, registrovaný od 21.10.1994
SK NACE (RÚZ):
10910 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
Základné imanie:
50 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Eszter Öszi (45,0%)
  • CRYSTALIS, spol. s r.o. (40,0%)
  • Ing. Richard Jokel (5,0%)
  • Ing. Róbert Vágó (5,0%)
  • PDT - poľná zelenina s.r.o. (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma P.G.TRADE, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 486 647 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 966 387 EUR vzrástol medziročne o 829 517 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 627 402 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 20,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,37%.

Absolútne ukazovatele

49 500 332 €

7,8 %

4 778 060 €

4,4 %

36 395 920 €

23,9 %

9 174 978 €

52,7 %

12 383 372 €

17,6 %

Relatívne ukazovatele

16.77 %

-1,2 %

1.75

0,1

2.66 %

2,2 %

74.79 %

-4,8 %

1.35

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 061 621 € -4,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 425 026 € 15,7 %
Zmena stavu zásob 36 506 € %

Aktivácia 1 627 402 € 18,1 %
Náklady na predaj tovaru 4 898 919 € 6,7 %
Náklady na materiál, energie 19 289 406 € 18,3 %
Služby 1 158 267 € -20,1 %
Pridaná hodnota 4 778 060 € 4,4 %
Osobné náklady 2 725 867 € -0,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 617 457 € -12,5 %
Opravné položky -32 901 € -103,8 %
Ostatné výnosy 18 091 006 € 1,5 %
Iné prevádzkové náklady 18 229 840 € 2,2 %
Zisk z predaja majetku 111 605 € 27,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 466 311 € %

HV z finančnej činnosti -196 003 € -37,0 %
z toho Nákladové úroky 214 358 € 17,5 %
HV pred zdanením 1 270 308 € %

Daň 303 921 € %

HV po zdanení 966 387 € %

EBITDA 1 913 359 € 100,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 395 920 € 23,9 %
 
Neobežný majetok 2 047 182 € -37,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 047 182 € -37,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 317 937 € 31,5 %
Zásoby 5 277 656 € 25,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 380 981 € -6,3 %
Krátkodobé pohľadávky 27 393 304 € 35,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 265 996 € 76,6 %
 
Časové rozlíšenie 30 801 € 34,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 395 920 € 23,9 %
 
Vlastné imanie
9 174 978 € 52,7 %
Základné imanie 50 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 969 205 € 79,4 %
HV minulých rokov 3 189 386 € 4,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 966 387 € %

 
Záväzky 26 851 111 € 18,2 %
Dlhodobé záväzky 6 031 442 € -27,7 %
Krátkodobé záväzky 10 659 022 € 102,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 481 618 € -37,7 %
Bankové úvery krátkodobé 9 555 532 € 16,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 123 497 € -17,0 %
 
Časové rozlíšenie 369 831 € -43,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?