Loading

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ŽOS Trnava, a.s.
Sídlo:
Koniarekova 19
91721 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/46/T
Od 3.10.1994, posledná zmena 12.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. JUDr. Natália Horváthová
  • Ing. Martin Poór
  • Ing. Miloš Kyselica
  • PhDr. Vladimír Poór
IČO:
34108513
DIČ:
2020392891

IČ DPH:

SK2020392891
Podľa §4, registrovaný od 3.10.1994
SK NACE (RÚZ):
33170 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
Základné imanie:
15 758 712 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ŽOS Trnava, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 90 729 011 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 259 514 EUR vzrástol medziročne o 1 484 112 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 72,34% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 969 508 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,73%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,61%.

Absolútne ukazovatele

125 417 296 €

15,3 %

34 906 906 €

15,5 %

146 773 923 €

5,2 %

49 962 948 €

1,3 %

-27 870 853 €

-68,6 %

Relatívne ukazovatele

38.47 %

-0,0 %

1.47

0,1

1.54 %

1,0 %

65.96 %

1,3 %

0.27

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 90 729 011 € 15,5 %
Zmena stavu zásob 6 277 783 € %

Aktivácia 1 969 508 € 80,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 42 453 955 € 45,7 %
Služby 21 459 978 € 10,1 %
Pridaná hodnota 34 906 906 € 15,5 %
Osobné náklady 23 793 956 € 6,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 764 561 € 37,0 %
Opravné položky 826 876 € %

Ostatné výnosy 24 461 923 € 9,4 %
Iné prevádzkové náklady 24 510 208 € 10,7 %
Zisk z predaja majetku 242 110 € 14,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 870 801 € 25,7 %
HV z finančnej činnosti -2 859 476 € 18,2 %
z toho Nákladové úroky 1 640 347 € -18,2 %
HV pred zdanením 3 011 325 € 156,2 %
Daň 751 811 € 88,1 %
HV po zdanení 2 259 514 € 191,4 %
EBITDA 10 393 252 € 30,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
146 773 923 € 5,2 %
 
Neobežný majetok 99 756 722 € 6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 65 714 842 € 20,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 447 894 € -5,8 %
Dlhodobý finančný majetok 33 593 986 € -12,9 %
 
Obežný majetok 46 919 241 € 2,8 %
Zásoby 26 705 553 € 68,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 19 792 019 € -28,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 421 669 € -79,4 %
 
Časové rozlíšenie 97 960 € 45,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 146 773 923 € 5,2 %
 
Vlastné imanie
49 962 948 € 1,3 %
Základné imanie 15 758 712 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 364 890 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 579 832 € -5,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 259 514 € 191,4 %
 
Záväzky 96 737 901 € 7,3 %
Dlhodobé záväzky 6 978 477 € -53,9 %
Krátkodobé záväzky 34 400 397 € 46,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 86 304 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé 13 335 485 € 13,5 %
Bankové úvery krátkodobé 40 328 279 € 4,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 608 959 € 50,0 %
 
Časové rozlíšenie 73 074 € 14,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?